Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 MOD NON GUIBANYNO

¿Pu dzú labúu gaclo precursor auxiliar?

¿Pu dzú labúu gaclo precursor auxiliar?

Templo ni bibiʼ Ezequiel ló toib visión raslooyni que xcudx Dios saduidy galrrascad a Jehová né guidopy xcalnabany. ¿Ximod labúu guiduidyno Jehová toib galrrascad ni gonyxiroʼ láabu? (Heb 13:15, 16).

Toib mod ni labúu gonyno láani ngú gacno precursor auxiliar. Ló guidopyca íz de servicio de 2018 noʼ xidal beʼo ni sitné gáay sábda né gáay doming. Nigolú racnéni buñ ni rony dxiin guidopy xomal né nosi labúu rareʼ guic xomal. Láaca, guirá herman ni rasaa yoʼ por yoʼ labúu gacyibu precursor auxiliar de 30 o 50 ór ló beʼo marz né abril, né ló visita xtuny superintendente de circuito.

¿Né pal diti labúu racno precursor auxiliar ga? Pal diti labúu, noʼ ni labúu gonyno: guiráno labúu tzodieʼno ló xchiin Dios né gonyno láani más galán. Ná mod nitisi nac ronoʼno, galnadxiʼ ni napno Jehová sachiin lóono gonyno más xchiimbu ló íz de servicio 2018 (Os 14:2).

¿Ximod labúu guisuʼya mod riodieʼ Sabina Hernández ló xchiin Jehová?

BIBIʼ VIDEO NI LAA, «PAL SABINA LABÚU RONY LÁANI, LÓONO LÁACA LABÚU GONYNO LÁANI», NÉ CUAPY GALRRANABDIITZ NI SIEED REʼ:

  • ¿Xí láani rachiin Sabina gony más ló xchiin Jehová?

  • ¿Ximod racné ejemplo xtuny Sabina looy?

  • ¿Xí beʼo labúu gaclo precursor auxiliar ló íz de servicio de 2018?