Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | SALMOS 110-118

¿Ximod quiixi guirá ni nasabi Jehová?

¿Ximod quiixi guirá ni nasabi Jehová?

Salmista nigolú biduidybu guixquix Jehová por ni bilaa Jehová láabu ló «xtoʼ galgoity» (Sl 116:3). Por ngú goloʼbu guicbu ñony cumplirbu guirá ni gochbu Jehová né ñodieʼbu ló xchiin Jehová.

Ló xomal reʼ, ¿xí razón napa par guidudi guixquix Jehová?

¿Ximod guislooya Jehová que radudi guixquix láabu?