Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

8-14 de abril

1 CORINTIOS 10-13

8-14 de abril
 • Canción 30 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Jehová dipa sasian lóono» (10 mins.)

  • 1Co 10:13. Jehová diti rabú xi clas galnagan guicalóno (w17.02-S págs. 29, 30).

  • 1Co 10:13. Nitisi galnagan ni racalóno nacni galnagan ni guirá buñ racaló.

  • 1Co 10:13. Pal rapno confianz lóo Jehová, láabu sacnébu lóono gony guantaryno nitisi galnagan.

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • 1Co 10:8. ¿Xigony versículo reʼ ná que ló tipdzú goity 23.000 israelitas por galyoxh per ló Números 25:9 ná que goity 24.000 israelitas? (w04-S 1/4 pág. 29).

  • 1Co 11:5, 6, 10. Toib publicadora, ¿non coʼbu lairy guicbu órni casuidybu buñ nisló toib publicador la? (w15-S 15/2 pág. 30).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová ló la Biblia xomal reʼ?

  • ¿Xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) 1Co 10:1-17 (th lesiony 5).

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guiquiinno video primer buelt ni gooyno diitz (4 mins.) Goloʼ video né después herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ.

 • Primer buelt ni gooyno diitz (2 mins. o menos) Buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ» (th lesiony 1).

 • Primer buelt ni gooyno diitz (3 mins. o menos) Buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ» né bislooy ximod nacapylo órni buñ diti ná guicadiag looy (th lesiony 3).

 • Primer buelt ni gooyno diitz (3 mins. o menos) Gosaló biquiin ro ná, «Mod labúu guininéno buñ». Né bidudy láabu toib libro o guiich ni sieed ló kit de enseñanza (th lesiony 6).

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 25

 • «Guiráno noʼ ro raquiinno» (1Co 12:22) (10 mins.) Goloʼ video reʼ.

 • «¿Ximod tzoʼno puext par Memorial?» (5 mins.) Discurs. Buny animar a guirá herman gonyibu pensary né guidudyibu guixquix a Jehová né a Jesús ló beʼo ni riab Memorial por galnadxiʼ ni ma bislooyibu lóono.

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.) lfb lesiony 37.

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 135 né guinabno lóo Jehová