Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | JEREMÍAS 17-21

Biduidy lagary guisaʼ Jehová xpensarylo né mod ni ronylo

Biduidy lagary guisaʼ Jehová xpensarylo né mod ni ronylo

Biduidy lagary guisaʼ Jehová looy

18:1-11

  • Jehová ragoʼbu lóono ló razón né rony corregirbu lóono par gacno buñ ni tzoʼ xcalrrien, mod cú rasaʼbu lóono.

  • Guiduidyno lagary guisaʼ Jehová lóono né guisobno ni nábu.

  • Jehová dipa rony lafuersbu lóono gonyno ni nábu.

Toib buñ ni rasaʼ guus ro ma casaʼbu guus cú labúu guichílbu né gonybu láani stoib mod

  • Jehová bisaʼbu lóono par labúu cuuno ni nainy lóono, por ngú ma lóono ganno pal guiduidyno lagary guisaʼbu lóono o yaca.

  • Pal rasobno, Jehová rasaʼtzay lóono; né pal diti nainy guisobno, Jehová diti rony lafuers lóono.

¿Noʼ ro caquiin goni dxiin par guisaʼ Jehová naʼ la?