Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | JEREMÍAS 22-24

¿Nigolú nainy xcalnabanylo guimbu Jehová la?

¿Nigolú nainy xcalnabanylo guimbu Jehová la?

Jehová goniʼ que buñ nac xomod higos

24:5

  • Judíos ni goyoʼ Babilonia ni diti bisian a Jehová, gocyibu xomod higos ni nasac.

24:8

  • Rey Sedequías né stipnés judíos ni bisian a Jehová, gocyibu xomod higos ni nayotz.

¿Xí labúu gonyno par gapno toib galnabany ni guiniiny guimbu a Jehová?

24:7

  • Pal rolno Xtiitz Dios né ronyno mod ni náni ór cú sacné Jehová lóono guimbuno láabu.

  • Raquiin ganpano ximod nac lainy xcalnabanyno né cueʼno nitisi cós ni labúu gony que galsitno de Jehová.

Buny pensary ló ndeʼ: «¿Nainy xcalnabani guimbutzaay Jehová la? ¿Ximod labúu goni par guimbuni Jehová?».