Herman cabaladxyibu cacacuentyibu toib hermana ni ma xidzú diti riee reunión.

NI NON GONYNO LÓ REUNIÓN Abril de 2017

Ximod labúu guininéno buñ

Ximod labúu guikiʼsno revista ¡Despertad! né ximod labúu guisuidyno buñ xí láani ngú Gobierno xtuny Dios. Bisuʼ mod sieed reʼ par labúu guicaʼlo mod nainy guininélo buñ.

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Biduidy lagary guisaʼ Jehová xpensarylo né mod ni ronylo

Jehová ni nac xomod toib buñ ni rasaʼ guus racnébu lóono guitzaʼno mod ni nacno per láaca raquiin guisobno ni nábu.

MOD NON GUIBANYNO

Cuacuent layibu sacró

Guirá buñ ni radxin ló reunión non guiduidyibu cuent que nadxiʼno saʼno. ¿Xí labúu gonyno par labúu guieen que ragobiono saʼno lainy Salón?

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

¿Nigolú nainy xcalnabanylo guimbu Jehová la?

Ló capítulo 24 de Jeremías, Jehová goniʼ que buñ nac xomod higos. ¿Chú layibu góc xomod higos ni nasac, né ximod labúu guisuʼno layibu?

MOD NON GUIBANYNO

Gocné toib herman ni ma golsit

Herman ni ma xidzú golsit nigolú rasacyibu par Jehová. ¿Ximod labúu gacnéno layibu par guibiguetyibu lainy congregación?

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Gapno balory xomod Jeremías

Por cuarent íz Jeremías biduidy abís que Jerusalén sanitlóni. ¿Xí gocné láabu par ñapbu balory guirá ór?

MOD NON GUIBANYNO

Canción ni raniʼ de Gobierno xtuny Dios raduidyni balory lóono

Canción ni raniʼ de Gobierno xtuny Dios biduidyni balory a guirá herman ni bieg lainy campo de concentración. Guirá canción reʼ láaca labúu guiduidyni balory lóono órni cadudyno ló galnagan.

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Jehová goniʼ que sioʼ toib acuerdo copy

¿Xigony diti toibsi midid nac acuerdo copy né acuerdo xtuny Ley, né xigony acuerdo copy reʼ sitnéni galnasác ni diti sadudy xtzú?