Rabiguet

Gop balory né góc nadip né buny dxiin

Raquiin gapno confianz lóo Jehová par guicalóno guirá galnagan ni noʼ. Bibiʼ ximod bislooy David confianz lóo Jehová por mod bunybu.

Video reʼ rareʼni ló 1 Crónicas 28:1-20; 1 Samuel 16:1-23; 17:1-51.