Rabiguet

Dramas ni rareʼ ló Biblia

Bilit dramas ni rareʼló la Biblia. Gon más ximod bibany tipnés buñ ni rasetlaa la Biblia né ximod góc guirá cós ni rasetlani. Láaca labúu guidzelo tipnés videos ni noʼ par buñ ni diti naní guidiag.

Biyopy toib diitz ni nainy looy né biquichña ro ná «Biyopy» par guibiʼlo xí láani ma noʼ ló diitz cú. Labúu guicaʼlo ximod laa ni cayopylo.

 

Ni cayopylo ló Internet diti noʼni ló diitzreʼ.

Stipnés páginas ni sieed lainy guet reʼ napni libros né guiich ló xtiitzlo: