Rabiguet

Guirá ni labúu guibiʼno

Labúu goʼol lo né guilitlo ló Internet revistas ni más nicopyga bireʼ xomod La Atalaya ¡Despertad! né stipnés guiich ni noʼ lainy guet reʼ.

Reʼ láaca labúu guicadiaglo libros ni ma góc grabar né labúu guibiʼlo videos. Guiráni noʼni ló xidal diitz ni raniʼ buñ né láaca noʼni ló diitz gop.

Biyopy toib diitz ni nainy looy né biquichña ro ná «Biyopy» par guibiʼlo xí láani noʼ ló diitz cú.

 

RADZAʼ MOD RIENNI

REVISTAS

GUIICH NI CANIʼ

STIPNÉS LIBROS NÉ GUIICH

Tipnés libros né guiich ni noʼ ló Internet sitnéni cambios ni diti sieed ló guiich ni ma góc imprimir.