MANDZISHI Matukufu ngaya pvenuao ze swifa zinji za anjabu za Mungu, zi risaïdiao rimjue. Ha mfano, ye Mandzishi ngaya rionesao ze swifa nne kuu za Mungu : nvuu, haki, hikima, na mahaba. Nari twalie haïna ndzima harumwa ze swifa zinu.

Mungu yena nvuu zitsona mpaka

Mungu ye mwinyi mshindzi.

Jehovah ha ambia Ibrahim : « Mimi nde Mungu mwendza nvuu kabisa » (Mwando 17:1). Ze nvuu za hahe kazitsina banihazo, kazitsina mpaka wala mwiso. He ze nvuu za hahe, ha umbu o ulemengu pia.

Mungu kaja paro rumia ze nvuu za hahe pvatsina haki. Ngu zirumio daïma ha namna ya stahiki, na makswada mapvenufu. Ngu rumio ze nvuu za hahe ha hulingana na usawa wa haki, hikima, na mahaba ya hahe.

Jehovah ngu rumio kabisa ze nvuu za hahe ha husaïdia wa rumishi wa hahe. « Ye matso ya hahe hupvirilia ye shipvandre shantsi pia, ili ya onese ze nvuu za hahe jumwa waliona moo kamili wa mrumishiao » (2 Habari za nyakati 16:9). Ye kuja vurwa ne Mungu woyi mwendza nvuu, lakini, ulio wa ndrazini ?

Mungu ye mwinyi haki

« Jehovah, ye hupvendza ye haki » (Zaburi 37:28). Ye hufanya daïma ye zilio sawa ne ze haki nyikamilifu za hahe.

Mungu ye tsi mbaguzi : ye kana mtsauo baïna yaho wanadamu.

Mungu, ye huyenga o udhulumifu. « Ye kapvendzelea mundru na kakubali bahashishi » (Mkumbusho wa Taureta 10:17). Ye kapvendze o wa kadamizao wandru, sha ngu saïdio o walejevu, hama o washe wa fiwa no wandru waume ne mayatima (Mroho 22:22). « Mungu ye katuhumu mbi na mundru utsoka wontsi. Mungu kana ubaguzi, sha hakika kila twaifa la wandru limriao na lifanyao uandilifu hukubaliwa nie » (Zitrendwa 10:34, 35).

Ye haki ya Jehovah yo kamili ha kiwastwa. Mungu kaja paro kaya masulaha ha kuu wala mdziro kabisa. Ye hukumu watso hujitswa ne ze mbi wa rendao, sha ye huonesa rehema o watubu. « Jehovah ye mwinyi rehema na mwinyi hurma, tsi mpesi wa hasira na mwinyi fadhila za nyandzo. Yeye kazia harumwa ye madhambi ya hatru hata hale, wala kazingara inudia daïma. Kaja rihukumu holiho nde maanswi ya hatru ; wala kaja rilipva izo za riladhimu holiho nde ze mbi rifanyao » (Zaburi 103:8-10). Tsena, Mungu hweshelea ze njema zaho warumwa wa hahe na huwabarikisha. Eba, Mungu mwinyi haki he hali yinu, katsu stahiki o waminifu wa haho ?

Mungu yena hikima

Ye hikima ya Mungu yipvenulwa harumwa Mandzishi Matukufu.

Jehovah ye nde Miliki ya hikima yontsi. « Ho utajiri ne hikima no ujuzi wenda  mno wa Mungu ! » (Waroma 11:33). Ye hikima ya hahe kayina mfano wala kayina mwiso.

Ye hikima ya Mungu ngayi onehao ha upvenufu harumwa le bumbo. Mwandzishi wa zaburi ha rongoa : « Ye zitrendwa za haho zo zinji, yâ Jehovah ! Zontsi, uzifanya ha hikima » (Zaburi 104:24).

Ye hikima ya Mungu yipvenulwa wajau harumwa Mandzishi Matukufu. Mfaume Daudu ha andziha : « O mweshelezizo wa Jehovah wo mwaminifu na hunika hikima mundru utsina uzwoevu » (Zaburi 19:7). Ye ngo tanabahi : ujo shinda ufaïdishihe ne hikima yitsona mwiso ya Mungu ! Eba, ujo kubali iyo ?

« Mungu yeye mahaba »

Ye swifa kuu ya Mungu nde mahaba. Mandzishi ya somesa : « Mungu yeye mahaba » (1 Yohana 4:8). Haïna izo ya fanyao zo hutsongeziwa na huongoziwa he mahaba.

Mungu ngu oneso namna nyinji huka ngu ripvendzo. Ngu riniko zindru zema. « Ha fanya njema, ha wumnikani nvua na nyakati za mavuna, hukinaza ze moo za hanyu ha shahula na  mfurahisho » (Zitrendwa 14:17). Hakika, « kila idaya njema na kila bambu lakamiliha zilawa ho hajuu, maana zilawa na Mbaba wa wewu wa mbinguni » (Yakobo 1:17). Mandzishi yo idaya ya thamani Mungu ya rifanyilia, ha sababu ngaya pvenuao ye kweli ya mhusu, na ngaya risomesao sharia na kanuni za hahe zajaya nyandzo. Isa ha rongoa harumwa swala : « O mrongoo wa haho wo kweli » (Yohana 17:17).

Ye hikima ya Mungu, yionehao harumwa le bumbo, hutsongeza mastehi.

Tsena, Mungu ngu risaïdio ha hukabili taambu za hatru. « Vuriza mzigo wa haho hoha Jehovah, na waye ngujo usaïdia. Kana huparo huruhusu mundru mwandilifu ya angamie » (Zaburi 55:22). Mungu ngu swamihi madhambi ya hatru. « Wewe Jehovah, wewe mwema na ngawe tayari ya huswamihi ; wena fadhila za nia za hupvendza uhusuyana no wa udhukuruo pia » (Zaburi 86:5). Hata ngu ritamanio o uhayati wa daïma. « Ngujo pvangua haïna tsozi lontsi lahe matso ya hawo, o mfo kauna hukaya tsena, wala mswiba, wala shililo, wala ndroso, kazina uparo hukaya tsena » (Ufunuo 21:4). Namnaje ujo jibu ye mahaba wa tamanilwa ni Mungu ? Eba ujo mwandza pvaho ?

Kurubia Mungu

Huswali Mungu na wajau hulolea ze swifa za hahe zo ukurubisha na ye.

Mungu hajo andza umjue ndro ndro ndro. O Mrongoo wa hahe ngawu lalikao : « Namu kurubie Mungu, naye ngujo mkurubiani » (Yakobo 4:8). Jehovah ha para Ibrahim, mtrume mwaminifu : « mwandzani wa hangu » (Isaya 41:8). Ngu andzo wewe wajau ukaye mwandzani wa hahe.

Zaïdi ngo tsaho hujue Mungu, zaïdi ngo jiono karibu naye, na zaïdi ngojo kana furaha. « Mwinyi furaha, mundru ikao o mjipvio wa hahe nguwo harumwa sharia sha Jehovah, na pvohari mwe sharia sha hahe ngu somo ha bapvi mtsana na masihu » (Zaburi 1:1, 2). Yapvo, endelea ha hutwalia Mandzishi Matukufu. Lolea ze swifa na zintrendwa za Mungu. Monese huka ngo mwandzo ha hutria ndziani izo usomao. « Hupvendza Mungu hufasiri : ndo ridunge ma amrisho ya hahe ; ha huka ma amrisho ya hahe yo tsi madziro » (1 Yohana 5:3). Tsena, hama mfaume Daudu, omba Mungu harumwa swala : « Nijulize ze ndzia za haho, yâ Jehovah ! Nisomese masoo ya haho. Niongoze harumwa ye kweli » (Zaburi 25:4, 5). Ngojo tanabahi huka Mungu ye « tsi hule na haïna mdzima harumwa si » (Zitrendwa 17:27).