MUNGU ha tahadharisha warumishi wa hahe huka imani ya hawo ngayijo lauziwa. O mrongoo wahe wamba : « Namu kaye watunduzi, anduï wa hanyu Iblisi, ngu zungulio hama simba yigurumao, hutsaha yimize mundru » (1 Butrus 5:8). Namnaje Shetwani ngujo tsaha ya ulatsize imani ya haho ?

Eba uparo huhundrana ne shiengo hama nda shinu ?

Shetwani hurumia o wandru uandzao, au wandru warwajina ili wa uzie utsi shuhulihe ne Mandzishi Matukufu. Ha zinu Isa ha amba kabla : « Ye manduï ya mundru ngwajoka o wandru wo dahoni hahe » (Mata 10:36). Huka wema na we, wandru wahe famiyi ya haho au baadhwi ya wandzani wa haho ngwaona ujinga wahe ze kweli za anjabu zilio harumwa o Mrongoo wa Mungu, au ngwaona uhara nizo wandru wajo fikiri. Lakini, ye Mandzishi ngaya ambao : « Hurindrindra husoni mwa wanadamu, wuwo mdzubo mgalani, lakini, wola yatria ye twamaan ya hahe hoha Jehovah, ngujo hifadhwilwa » (Mithali 29:25). Eka urantsi hutwali ye Mandzishi ili hujipvize wandru, eba zinu ngazijo jipviza Mungu ? Bila shaka, kazina humjipviza. Kinyume, eka ngo trio ndziani ye imani ya kweli, Mungu ngujo usaïdia. « Sisi tsi ndo wa rudio dingoni ili wangamie, sha sisi waliona imani yi hifadhwio uhaï wa nafusi » (Waebrania 10:39).

Eba, ngo esheleo Dumas, wola ya vumbulwa ho harumwa ye fakara ya raru ? Baïshe ho mwandoni, mundru mshe wa hahe ha mtseshea ne imani ya hahe, tsi hale, ha andisa hutwali o Mrongoo wa Mungu, hama yeye. Sawa sawa, eka ngo dungo hurenda zema, ye ngo juo je, ambese ngojo tsongeza mwandzani wa haho au mzazi wa haho ya dunge hama ndawe ? Wakati mwinji, humkinishiha huka mundru wa imani ya kweli « yahundre mundru wahe le daho la hahe pvatsina kalima », hasababu ze « twabia zilio swafi » za hahe na « hishisma kuu » ya hahe (1 Butrus 3:1, 2).

Shetwani ngu andzo wandru wa fikiri huka kwatsina nafasi ya hutwali ye Mandzishi. Hajo andza ze taabu za maesha, hama mashaka ya kinafsi au mashaka ya mapesa, « husonga o mrongoo » ili imani ya haho « yitsi zaye marunda » (Markus 4:19). Utsi danguhe harumwa o mgala wunu ! Sha fikiri ye zijao. Ngari somao harumwa Mandzishi : « Zinu nde ze fasirio o uhayati wa daïma : ipasa wa endelee  hujue ujuzi wa haho, wewe, nde Mungu mdzima wa kweli, nuwo wa mpveha, Isa kristo » (Yohana 17:3). Hakika, huendelea hujua Mungu na Isa al-Masihi, iyo muhimu ili huhundra uhayati wa daïma Mbepvoni.

Omba Mungu ya usaïdie.

Fikiri o mfano wa Musa, yakaya mwengoni mwe le daho la ufaume hunu Egypte. Eka haka huandza, hajo dunga utajiri, utukufu na ezi. Sha, ha tsauwa « ya rendwa mbi pvadzima no umati wa Mungu badala ye furaha yitso dumu ya dhambi ». Ze habari hindri ? Hasababu, « ha bakisha na imara hama haka huona Ye wutsu oneha » (Waebrania 11:24, 25, 27). Hakika, Musa ha kana imani kuu hoha Mungu. Kaja je hantsi ha hutsaha faïda za kinafsia sha ha hutsaha faïda za Mungu, ikao ha mbarikisha ha winji. Eka ushenkeza Musa, Mungu ngujo ubarikisha wajau.

Shetwani ngujo shinda ya ugamatre ha namna zinji. Sha, kuja sihwa ha nvuu, umrentsi ya fanye izo yandzao. Inu ndiyo o Mrongoo wa Mungu uamrishao : « Namu ende kinyume na Iblisi, na yeye, ngujo henda hule na nyi » (Yakobo 4:7). Namnaje ujo shinda ?

Endelea utwali Mandzishi Matukufu. Soma o Mrongoo wa Mungu haïna usiku. Twali misomeso ya hahe. Tria ndziani mashawiri ya hahe. Namna yinu ngojo vaya « mavazi kamili ya swilaha ya Mungu », iyo ngejo shinda yi usaïdie hustahamili ne mashambulio ya Shetwani (Waefeso 6:13).

Shirikiana no wandru waliona imani ya kweli. Tsaha hukaye ndawe na wala wa somao, wa twaliao no wa triao ndziani Mandzishi Matukufu. Wandru wawo « hushuhuliana ha hari ya upvendzana na zitrendwa zema na hutriana usujaa ». Ngwajo usaïdia ukayena imani kuu (Waebrania 10:24, 25).

Shirikiana no wandru waliona imani ya kweli.

Kurubia Jehovah. Omba Mungu ya ushangirie, na ukayena twamaan naye. Utsi paro diwaza, huka ngu andzo ya usaïdie. « Namu mvurize ze hamu za hanyu pia, hasababu ngu shuhuliho na nyi » (1 Butrus 5:6, 7). « Mungu ye mwaminifu, naye kana huruhusu mujaribulwa namna mutsojo shinda, sha haïna mjaribio ngujo huja ne ndzia ili mushinde mustahamilie nuwo » (1 Wakorintho 10:13).

Swetwani ngu tsongo Mungu : ngu ambo huka kapvatsi mundru ujo rumishiha Jehovah eka nge harumwa mitihani. Sha ngawena ye nafasi ya hwonesa huka Shetwani woyi na ndrabo ! Mungu ngu ambo : « Kana hikima mwana wa hangu, na jipviza moo wa hangu, ili ni shinde nijibu ye unitsongo » (Mithali 27:11). Yapvo, anzmia uonese huka ngawena imani ya kweli !