WANDRU wenji leo, ngwa ambao huka ngwaona imani, sha Isa ha eleza huka washashi ndo walona imani ya kweli : « Ye ndraji na ya nafasi ndo ye pare yipvehao harumwa uangamifu no wenji ndo wa yidungao ; lakini, mlango mtsamivu wa sasanyiha ndo pare yipvehao harumwa o uhayati, na washashi ndo wa yiparisao » (Mata 7:13, 14).

Namnaje hujua o wandru wadungao imani ya kweli leo yinu ? « Ngamujo wa rambua he marunda ya hawo », Isa ha amba. « Haïna mri mwema wo tso towa marunda mazuri, lakini, haïna mri mwii wa wola wo tso towa marunda yatsona thamani » (Mata 7:16, 17). Yapvo, imani ya kweli yitowa « marunda mazuri ». Iyo husindiha wala walio niyo washenkeze ze swifa za Mungu. Ha namnaje ?

Ngwa rumiao ze nvuu za hawo ha manufuaa

Waliona imani ya kweli ngwa rumiao ze nvuu za hawo ne ze furswa za hawo ili watukuze Mungu na warende wandru zema. Isa ha somesa : « Kila mundru ya tsahao yakaye mkubwa harumwa nyi yiladhimu yakaye nde mrumishi wa hanyu » (Markus 10:43). Wajau, wandru wa imani wo tsi madhwalimu ho dahoni hawo wala pvondze. Ngwa pvendzao na wapvama wandru washe wa hawo no wahishimu no shuhuliha ne ze haja za hawo ha mahaba. Ngari somao harumwa Mandzishi : « Wandru wa wume namu kazane hwandza o wandru washe wa hanyu na mtsikane udziro na wo » (Wakolosia 3:19). « Namu endelee huka nawo, ha hulingana no ujuzi, muwanike hishima hama, vazi nyangu kabisa, yaani mwana mshe, hasababu nyinyi pia wajau murithi ye fadhwila yatsu stahikilwa ya uhayati, ili ze swala za hanyu zitsi pvatsiwa » (1 Butrus 3:7).

O wana washe wa aminio ha kweli, « wapasa wahishimu kabisa wandru wa wume wa hawo » (Waefeso 5:33). Yiladhimu « wa pvendze wandru wa wume no wana wa hawo » (Tito 2:4). O wazaya walona imani hupvitsa wakati no wana wa hawo, na wa somesa le sharia na kanuni ya Mungu. Ho dahoni, ho hazini na mahala pia walio, ngwa onesao mastehi na uhishimu o wandru. Ngwa dungao nyaswia yinu ya Mandzishi : « Namu kaye daïma wa handani wa hupva hishima baïna ya hanyu no wasaya » (Waroma 12:10).

Warumishi wa Mungu ngwa tweïo ye amri yinu : « Utsi paro kubali bahashishi » (Mroho 23:8). Kwaja paro baziza ha faïda ya kinafsia eka ngwaona daraja ya hajuu. Badala ya izo, ngwa tsahao wa saïdie wandru, hususwani wala walio harumwa taabu. Ngwa triao ndziani ye amri yinu : « Mutsi sahau hurenda zema na hwanyisa no wa saya, hasababu fidia hama nda zinu ndo Mungu ya jipviwao » (Waebrania 13:16). Ha izo, ngwaona uhakikifu wahe makalima ya Isa yanu : « Ngapvo furaha zaïdi ya hunika raha no hunikiwa » (Zitrendwa 20:35).

Ngwa shenkezao ye haki ya Mungu

Wandru waliona imani ya kweli hutweï sharia sha Mungu ha hiari. Holiho  ndawo, « ze amri za hahe zo tsi mdzo mdziro » (1 Yohana 5:3). Ngwa juao huka « le sharia la Jehovah lo likamilifu, huka ze amri za Jehovah zi nyongoha, hujipviza moo, na huka amrisho ya Jehovah yo swafi, huwalisa matso » (Zaburi 19:7, 8).

Ye imani ya hawo nge wa sindihao waji pukanishe haïna ubanguzi wontsi. Badala ya hujiona daraja ya hajuu raha na wandru, au kabila au ntsi, ngwa shenkezao Mungu. « Mungu kana ubaguzi, sha hakika kila twaifa la wandru limriao na lifanyao uandilifu hukubaliwa nie » (Zitrendwa 10:34, 35).

Imani ya hawo ngayi wa triao jitihadi wado « jibalia, ha namna ya nyongoha haïna zijoka zontsi » (Waebrania 13:18). Wo kwado vumbua wandru naïi. Mfaume Daudu ha rongoa uhusu o wa kubaliwa ni Mungu : « Kaja paro hukalia, ho ulime wa hahe. Ye mkaribu naye, kaja mrende naïi » (Zaburi 15:3).

Ngwa shenkezao hikima ya Mungu

O waliona imani ya kweli hutegemea misomeso ya hawo harumwa Mandzishi Matukufu. Ngwa aminio huka « kila Mandzishi Matukufu ya lawa hoha Mungu, yona faïda ili husomesa, hurekebesha, hunyongoa ye ndzia, huandabisha harumwa haki » (2 Timothausu 3:16). Harumwa mkayo pvadzima waho wanadamu, ngwa shenkezao « ye hikima ya ha juu », yilio « swafi, amani, mwishiliano, tayari ya utweï, ujaya rehema na marunda mema » (Yakobo 3:17). Ngwa bauhao mila za ntsi zitso jipvia Mungu, na ugangi, na ngwa « trawao ushirika wa masinamu » (1 Wakorintho 10:14).

Ngwa shenkezao ye mahaba ya Mungu

Nabii Musa ha amba : « Na we huladhimu huandze Jehovah Mungu wa haho ho moo wontsi wa haho, ne nafusi yontsi ya haho, ne ze nvuu zontsi za haho » (Mkumbusho wa Taureta 6:5). Yinu nde hali waliona imani ya kweli wa pvendzao Mungu. Ngwa hishimuo le dzina la hahe, Jehovah. Wawo « hushukuria Jehovah » na « hudhukuru le dzina la hahe » pvadzima na imani (Zaburi 105:1). Ngwa dungao wajau amri yinu : « na wewe huladhimu hupvendze mjama zaho hama ndawe wewe » (Kawaid za walawi 19:18). Ngwa harayao umani, na hukazana « wakaye ha usalama no wandru pia » (Waroma 12:18). « Wawo kwa fundishia nkodo » ; ha mfano, « ze panga za hawo wa zifua pioshi ne mafumo ya hawo wa zifua makasi » (Isaya 2:4). Pvamoja na mapvuna hindri ? « Ngwaona mahaba baïna ya hawo » na wa rendeha famiyi harumwa ye dunia pia (Isaya 2:4). Eba, ngo rambuo wandru wanu leo ?