MUNGU ha amba kabula huka ngujo tsungua ye Masihi ya rendehe Mongozi wahe matwaïfa pia. Hakika, Mungu ha jua ye mongozi riliona haja, na ye ha tsungua ye mongozi wa bora zaïdi. Ye Masihi ha onesa huka yeye Mongozi au nahuza hali je ? Mwinyi nvuu ? Mundru wa siasa mhodari ? Mdru wa falsafa mhuu ? Holiho nde Mandzishi Matukufu, ye Masihi, huparwa Isa Kristo, haka nabii tafauti yaho wa rwajina pia (Mata 23:10).

Mungu ha pvirilia ili Isa ya zalwa mkamilifu, mtukufu. Tsena, Isa ha shindi ha wana ne ze jitihadi zontsi za Shetwani zitsi mpoteze. Ha makalima ne zitrendwa, hama Mungu, ha rumia ze nvuu za hahe pvatsina huka ha rengwa na lawama. Wajau, ha shinkeza ha ukamilifu ye haki, hikima ne mahaba ya Mungu. Nari one izo rijo shinda rifundishie no mfano wa Isa.

Isa haka hujipviwa ya saïdie o wandru.

Pvamoja ne ze nvuu huka Mungu ya mnika, Isa haka husaïdia o wa saya. Hakika, haka hushuhuliha no wandru na haka hurumia ze nvuu za hahe ha winji ili hutoshiza ze haja za hawo. Ha rongoa usiku : « ngam sikinio wandru wanu hasababu kwatsina shahula » (Markus 8:2). Halafu, ha mujuza, ha wa lisa shahula pia o waka wahaja waishilie o msomo wa hahe.

Isa ha safiri mahala menji ili husomesa na « huzihira haïna uwade na haïna urewe wontsi harumwa umati pia » (Mata 4:23). Ngari elewao ze habari hindri wandru wenji waka humdunga. « Umati wontsi wuka hutsaha wa mkomee hasababu nvuu zika humlawa ili ziwapvonesa wontsi » (Luka 6:19). Bila shaka, Isa kajaja « ili wandru wamrumishihe, sha haja ya rumishiye wandru, na ya towe nafusi ya hahe ha fidia * badala ya wenji » (Mata 20:28). Wongozi wa ngapvi wajoka tayari wa toleye ze umati za hawo fidia uhusu ze faïda zaho umati wa hawo ?

Isa haka hupvendza o wana.

Isa haka hushenkeza ye haki ya Mungu. Tsi ndapvo yaka hudunga sharia sha Mungu bahi tu, sha, haka hukubali ye maana sha pvehwa. Hama nde heli ye Mandzishi yajuliza, ha rongoa : « Ha hufanya ye nyandzo ya haho mbo Mungu wa hangu, tsi hundrana na furaha, ne sharia sha haho ngisho ho mooni wa hangu » (Zaburi 40:8). Ye matajiri ne ma masikini, wandru wa ume no wandru washe, o wana ne mashababi, Isa, haka wa ona namna ndzima, hama Mungu, yaani, ha mastehi na hishima, pvatsina mapvendzeleo. Usiku wana zioni wa hahe wa lawumu wa zaya wamjilia ha humbalia wana wa hawo. Isa ha jibu : « Namu rantsi wana wa nijilie ; mutsi wa zie, hasababu mfano wa hawo ndo wa milikio o ufaume wa Mungu » (Markus 10:14).

Isa haka hushenkeza ye hikima ya Mungu. Isa haka elewa ndro ye hali ya wanadamu. « Yeye haka hujua ye zaka mooni wa mwanadamu » (Yohana 2:25). Maaduï wa hahe wa pvehwa wamfunge wazikubali : « Kapvatsi mundru ya paro rongoa he namna yinu ». Ujuzi wa Isa, ha uhundru ndahu ? Ha eleza : « Izo ni somesao zo tsi za hangu, sha zinu zahe ya ni pveha » (Yohana 7:16, 46).

Ha uruma, ha zihira o wa wade.

 Isa haka hushenkeza ye mahaba ya Mungu. Ha kana huruma no wandru : haka hukoza ne ze nyisikitifu za hawo na haka huandza ya wa trulize. Usiku, mundru « yajaya uwenefu » ha mtafadhwali : « Bwana, eka ngu andzo, ngojo shinda unitwaharishe ». Ha msikinia, Isa « hoza o mhono ha mkomea, na ha mwanbia : Ngam andzo. Twahariha. Tsi hale pvala o wenefu umlawa » (Luka 5:12, 13 ; Markus 1:41, 42). Hakika, Isa haka hwandza kabisa ya zihire mundru masikini woyi.

Eba, Isa ngu shuhuliho nawe wajau ? Ngu jibu waye : « Namu je pvo wami juu, nyinyi nyontsi mtaabihao na mwalemewa ne midzo midziro, na mimi ngamjo muburidishani. Namu renge nira ya hangu na munijue, hasababu mimi mwinyi twabia njema na mnyekevu wa mooni na nyinyi ngamujo hundra utrulivu wa ze nafusi za hanyu » (Mata 11:28, 29).

Isa woyi nde Mongozi bora zaïdi ulio. Ha zinu, ngu rihudhurisho : « Namutsahe munijue. » Eba ngojo mkubalia ? Eka ndizo, zinu ngazijo umpvani furaha.

^ § 6 Ili ujue zaïdi uhusu ye fidia, angalia ye shio Qu’enseigne réellement la Bible ?, mva 5.