MANDZISHI Matukufu ya amba : « mwandilifu — ngujo einshi he ndzia ya imani » (Waroma 1:17). O wa hadi mwema wunu uuhusu. Hali je ?

Baada ya timizi o rumwa wa hahe duniani, Isa, ye Masihi, « ha heya ho mbinguni ili yakaye pvadzima na Mungu. Ho matsoni mwo wana zioni wa hahe ha jusiwa, ye mayingu ya mtsatsaza husoni mwa wo » (Zitrendwa 1:9). Ho mbinguni, Mungu ha mrende Mfume mwinyi mshindzi. Tsi hale pvanu, Isa, ye « Mwana wa binadamu », « ngujo huja no utukufu wa hahe, na malaïka pia pvadzima na ye, halafu, ngujo kantsi harumwa shiri sha ezi sha ufaume shitukufu sha hahe. Na matwaïfa yontsi ngayajo hunjiliwa husoni mwa he, na ngujo tenga wandru baïna ya hawo, hama mtsunga gondzi hutenga magondzi na ze mbuzi » (Mata 25:31, 32). Zinu ngazijo jiri ndi ?

Mandzishi Matukufu ya rongoa huka le dunia kamili ngalijo hundra wakati mdziro. Wunu muda huonesao huka wakiti huja, ye Masihi ya hukumuo ye matwaïfa pia. Zinu baadhwi za anlama za nikiwa ni Isa : « Twaïfa ngalijo wana na twaïfa, na ufaume ngawujo wana na ufaume ; na ngapvajo kaya mirindrindro mihuu ya ntsi mahala baada mahala, mabwade ya ushupia, twauni » (Luka 21:7, 10, 11).

Taabu za leo ngazi onesao huka ye Masihi ngujo hukumu matwaïfa karibu pvanu.

Leo yinu, ngari onao ze ndrongoo zinu ha upvenufu ngazi rendehao. Tsi hale pvanu, Isa ngujo huja yangamize o wandru wa peu. Ho mwisoni, hata Shetwani pvahe ngujo angamiziwa ! Shipvandre shantsi kamili ngashijo rendeha mbepvo. Wandru pia ngwajo einshi ha usalama baïna ya hawo ne zinyama. « Nam, ye dhiibu ngejo einshi muda ndaye ne mnagondzi, leopari ngayijo hulala pvadzima na mna mbuzi, na mna mbe na mna simba na shinyama sha lisiwa ndro, zontsi pia, ngazijo tsungwa ne mnaïjana » (Isaya 11:6, 9). « Kapvatsi mundru ujo hamba : “ngami mwade”. O wakati wunu o wafu matso ngwajo buha ye matso, na o wafu mashishio ngwajo buha mashishio » (Isaya 33:24 ; 35:5). Njema za saya, o wa hafa ngwajo banthilwa. « Jehovah ngujo pvangua ye matsozi yahe ze surwaya pia », na « o mfo kauna ukaya tsena, wala mswiba, wala shililo, wala ndroso, kazina uparo ukaya tsena » (Isaya 25:8 ; Ufunuo 21:4). Mungu ngujo fanya ye shipvandre shantsi izo yaka anzimia rangu mwandoni. Matamani mazuri ngaya rilindao !

Hodarisha imani ya haho !

Ndopvi uwo Mungu yajo humnika ye baraka ya hueinshi Mbepvoni ? Nda wala waliona imani ya Kweli !

Eshelea huka ye imani yinu yikantsi jumwa ujuzi wa kweli waho Mrongoo wa Mungu. Endelea usome hujue Mungu na Isa !

Waliona imani ya kweli ngwajo einshi daïma Mbepvoni.

Imani ya kweli hudungwa na zitrendwa za haki. Mandzishi ngaya ambao huka « imani yitsona zitrendwa yifu » (Yakobo 2:26). Eka ngo fanyo zitrendwa zema, yapvo, ngo shenkezo ze swifa zizuri  za Mungu : nvuu, haki, hikima na mahaba za hahe. Fanya jitihadi ha kuu ili hushenkeze ze swifa zinu !

Eka ngo trio ndziani imani ya kweli, ngojo nikiwa baraka zaïdi. Hakika yinu ndo yi ongozao furaha rangu ndapvasa hata daïma !