Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Ca vecinu cubi nuu Warwick

Ca vecinu cubi nuu Warwick

Ca funcionariu de guidxi Warwick ne xcaadxi binni ni napa profesión stiʼ caniʼcaʼ experiencia gúpacaʼ ora bininecaʼ ca testigu stiʼ Jiobá dxiiñaʼ dxi bicuicaʼ ti sede mundial cubi.