Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Ti exposición de Biblia ni nabé risaca

Ti exposición de Biblia ni nabé risaca

Biiyaʼ guiráʼ dxiiñaʼ guca para gunda bíʼnicabe ti exposición ni riguuya binni ndaaniʼ central mundial ni cusiene de historia napa lá Dios ni zeeda lu Biblia.