Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Cincuenta iza de cayaca dxiiñaʼ Wallkill

Cincuenta iza de cayaca dxiiñaʼ Wallkill

Binibiáʼ historia stiʼ ti granja ni maʼ stale iza de cudii guendaró risaca.