Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Biyubi laadu

Nabé riuuláʼdxidu gacanedu binni ni napa gana guiziidiʼ jma de lu Biblia o de dxiiñaʼ ni rúnidu lu guidubi Guidxilayú. Biquiiñeʼ tobi de ca opción riʼ para ganda guiníʼneluʼ ca testigu stiʼ Jiobá ni nabeza neza ra lídxiluʼ.

● Gunabaʼ ti cursu de lu Biblia sin quíxeluʼ

● Biyubi ti Yoo stiʼ Reinu stiʼ ca testigu stiʼ Jiobá

● Biyubi padxí chiguietenaláʼdxidu guendaguti stiʼ Cristu

● Biyubi xi asamblea regional stiʼ ca testigu stiʼ Jiobá zanda cheluʼ

● Yeganna tobi de ca sucursal stidu

● Zanda iquiiñeluʼ información ni cá xagueteʼ riʼ para guiníʼneluʼ laadu o gucaaluʼ ra nuudu.

Zambia

Watch Tower Bible and Tract Society

PO Box 33459

10101 LUSAKA

ZAMBIA

+260 21-1-272-062

+260 21-1-273-508

+260 21-1-273-509

Hora zanda guni tendércabe binni

Lunes a viernes

7:45 a. m. a 4:45 p. m.