Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Biyubi laadu

Nabé riuuláʼdxidu gacanedu binni ni napa gana guiziidiʼ jma de lu Biblia o de dxiiñaʼ ni rúnidu lu guidubi Guidxilayú. Biquiiñeʼ tobi de ca opción riʼ para ganda guiníʼneluʼ ca testigu stiʼ Jiobá ni nabeza neza ra lídxiluʼ.

● Gunabaʼ ti cursu de lu Biblia sin quíxeluʼ

● Biyubi ti Yoo stiʼ Reinu stiʼ ca testigu stiʼ Jiobá

● Biyubi padxí chiguietenaláʼdxidu guendaguti stiʼ Cristu

● Biyubi xi asamblea regional stiʼ ca testigu stiʼ Jiobá zanda cheluʼ

● Yeganna tobi de ca sucursal stidu

● Zanda iquiiñeluʼ información ni cá xagueteʼ riʼ para guiníʼneluʼ laadu o gucaaluʼ ra nuudu.

Cuba

Ave. 15 #4608 e/ 46 y 48

PLAYA, LA HABANA

CUBA

+53 7 204 7598

+53 7 204 1026

Hora zanda guni tendércabe lii

Lunes dede viernes

8:00 a.m. dede 12:⁠00 p.m. ne 1:00 p.m. dede 5:00 p.m.