Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

GUCANÉ BIBLIA LAACABE PARA BICHAACABE

Bixhacaladxeʼ modo nabaneʼ

Bixhacaladxeʼ modo nabaneʼ

Gucanécabe Dmitry guchaa modo nabani ne yanna maʼ nuu nayecheʼ.