Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Ximodo raca ca guendaridagulisaa stidu

Ximodo raca ca guendaridagulisaa stidu

Biiyaʼ ximodo ca yoo ra ridagulisaadu ne biiyaʼ xi rúnidu ndaaniʼ cani.