Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Gastiʼ rucueeza ca testigu stiʼ Jiobá para gucuicaʼ yoo

Gastiʼ rucueeza ca testigu stiʼ Jiobá para gucuicaʼ yoo

Ca testigu stiʼ Jiobá rúnicaʼ planu, rucuicaʼ yoo ne runi chaahuicaʼ mil edificiu lu guidubi Guidxilayú. Biiyaʼ xiñee tobi si runi ca voluntariu dxiiñaʼ riʼ lu guidubi Guidxilayú neca gadxé gadxé guidxi laacaʼ ne gadxé gadxé diidxaʼ riniʼcaʼ.