Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Biyubi laadu

Nabé riuuláʼdxidu gacanedu binni ni napa gana guiziidiʼ jma de lu Biblia o de dxiiñaʼ ni rúnidu lu guidubi Guidxilayú. Biquiiñeʼ tobi de ca opción riʼ para ganda guiníʼneluʼ ca testigu stiʼ Jehová ni nabeza neza ra lídxiluʼ.

● Gunabaʼ ti cursu de lu Biblia sin quíxeluʼ

● Biyubi ti Yoo stiʼ Reinu stiʼ ca testigu stiʼ Jehová

● Biyubi padxí chiguietenaláʼdxidu guendaguti stiʼ Cristu

● Biyubi xi asamblea regional stiʼ ca testigu stiʼ Jehová zanda cheluʼ

● Yeganna tobi de ca sucursal stidu

● Zanda iquiiñeluʼ información ni cá xagueteʼ riʼ para guiníʼneluʼ laadu o gucaaluʼ ra nuudu.

Corea

Watch Tower Bible and Tract Society of Korea

Pyeongtaek P.O. Box, 33, Pyeongtaek-si,

Gyeonggi-do, (450-600)

COREA DEL SUR

+82 31-690-0033

+82 31-690-0055 (Para cani rutiidiʼ noticia)

Hora zanda guni tendércabe binni

Lunes a viernes

8:00 a. m. a 5:00 p. m.