Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Ximodo naguíxhecabe gaca tender ca binni ridagulisaa

Ximodo naguíxhecabe gaca tender ca binni ridagulisaa

 Ti grupu de binnigola, o superintendente, ruuyaʼ dxiiñaʼ raca ndaaniʼ cada neza binni ridagulisaa. Ca neza binni ridagulisaa ca nexheʼ cani pur circuito ne ca circuito ca pur distrito. Para gacaʼ ti circuito ruseegucabe biaʼ gande neza binni ridagulisaa ne para gacaʼ ti distrito ruseegucabe biaʼ chii circuito. Ca superintendente viajante nga ruuyaʼ dxiiñaʼ raca lu ca circuito ne ca distrito ne gatigá rigánnacaʼ ca neza binni ridagulisaa nuu lúcani.

 Ndaaniʼ ca oficina ni napa ca testigu stiʼ Jehová ni nuu Brooklyn (Nueva York), nuu ti conseju central o Grupu ni Zaniruʼ, ni riquiiñeʼ Biblia para guluíʼ ca neza binni ridagulisaa ni nuu lu guidubi Guidxilayú xi guni. Guiráʼ cani nuu lu grupu riʼ maʼ xadxí de nácacaʼ Testigu (Hechos 15:23-29; 1 Timoteo 3:1-7).