Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

LECCIÓN 6

Ximodo gusiene chaahuiluʼ ca textu stiʼ Biblia

Ximodo gusiene chaahuiluʼ ca textu stiʼ Biblia

¿Xi caquiiñeʼ gúniluʼ ora maʼ cayuundaluʼ ne ora maʼ biluxe biindaluʼ ti textu stiʼ Biblia para guiene ca binni cucaadiaga lii ni racaláʼdxiluʼ gusiidiluʼ laacaʼ?