Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

LECCIÓN 4

Ximodo jma galán guni introducirnu ca textu stiʼ Biblia

Ximodo jma galán guni introducirnu ca textu stiʼ Biblia

Ximodo zanda guni prepararluʼ xquendabiaaniʼ ca binni cucaadiaga lii para guiénecaʼ textu ni chiguundaneluʼ laacaʼ.