Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

LECCIÓN 19

Ximodo chindanu ndaaniʼ ladxidóʼcabe

Ximodo chindanu ndaaniʼ ladxidóʼcabe

¿Ximodo zanda gacaneluʼ ca binni cucaadiaga lii gusisácacaʼ ni caziidicaʼ ne gúnicaʼ ni?