Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

LECCIÓN 17

Iquiiñenu diidxaʼ ni cadi nagana

Iquiiñenu diidxaʼ ni cadi nagana

¿Xii nga ca cosa ni cadi naquiiñeʼ gúniluʼ para ganda guiene binni ni cayábiluʼ laa?