Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

LECCIÓN 1

Ximodo zanda gúniluʼ ti introducción galán

Ximodo zanda gúniluʼ ti introducción galán

¿Xi zanda gúniluʼ para chuulaʼdxiʼ binni gucaadiaga ni guiniʼluʼ?