Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Ti gayuaa iza stiʼ Reinu stiʼ Dios ne zeruʼ ni

Xi maʼ guleendú Reinu stiʼ Dios lu ti gayuaa iza ni maʼ gudiʼdiʼ ca.