Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 TEMA STIʼ PORTADA | GUIRANU ZANDA GUIÉNENU BIBLIA

Ñee risaca guidúʼndanu Biblia la?

Ñee risaca guidúʼndanu Biblia la?

«Nabé runibiáʼ binni Biblia, ti libru ni riquiiñeʼ stale religión. Peru qué rusiidiʼ ni gastiʼ de cultura China.» (LIN, DE CHINA)

«Qué rieneʼ cani rusiidiʼ religión hinduista ra riaaʼ. Ximodo zanda guieneʼ ni rusiidiʼ Biblia yaʼ.» (AMIT, DE INDIA)

«Runeʼ respetar Biblia purtiʼ maʼ xadxí de nuuni ne nannaʼ laani nga ti libru ni jma ridoo. Peru qué huayuuyadiáʼ tobi ni.»(YUMIKO, DE JAPÓN)

Lu guidubi Guidxilayú nuu binni runi respetar Biblia, neca caadxi si nanna de laani o qué lica ganna gastiʼ. Ngapeʼ nga runi millón binni nabeza Asia, peru laaca nuuruʼ xcaadxi guidxi ra runi respetar binni ni stale.

Zándaca guinabadiidxuʼ: «Xi para guundaʼ Biblia yaʼ». Ora gánnaluʼ xi rusiidiʼ libru risaca riʼ, zanda gacané ni lii:

  • Guibániluʼ nayecheʼ

  • Guni chaahuiluʼ guendanagana ndaaniʼ familia stiuʼ

  • Gudxiiluluʼ cani riguu xizaa lii

  • Chuʼluʼ galán né xcaadxi binni

  • Iquiiñeluʼ xpuéltuluʼ jneza

Casi ti gunaa de Japón láʼ Yoshiko, biyubi ganna xi rusiidiʼ Biblia, ngue runi gudixhe ique guʼndaʼ ni stubi si. Xi guleendube yaʼ. Laabe nabe: «Maʼ gucané Biblia naa guieneʼ nuu xi pur nabaneʼ ne laaca maʼ bisiidiʼ ni naa zabaneʼ galán despué. Yanna huaxa maʼ nuaaʼ nayecheʼ». Amit, hombre bizéʼtenu que laaca gudixhe ique guʼndaʼ ni. Laa guníʼ: «Nabé bidxagayaaʼ ni biindaʼ que. Zanda gacané ni rusiidiʼ Biblia guiráʼ binni».

Maʼ gucané Biblia millón binni guibani galán. Xiñee qué cueeluʼ tiempu para gúʼndaluʼ ni ne gúʼyaluʼ paraa zanda gacané ni lii yaʼ.