Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

Cani rinabadiidxaʼ binni de Biblia

Cani rinabadiidxaʼ binni de Biblia

Xi chigaca dxi cuidxi Dios cuenta binni

Xiñee ziuu binni nayecheʼ dxi cuidxi Dios cuenta binni

Dxiqué gupa Jiobá caadxi juez para gulacaʼ xquidxi ora gacalaʼdxiʼ tuuxa guniná ca xpinni (Jueces 2:18). Biblia na ziuu binni nayecheʼ ora guidxiña dxi cuidxi Jiobá —Juez ni jma risaca— cuenta binni, ne laaca maʼ qué ziuuruʼ tu guni guendaquéiquiiñeʼ. (Biindaʼ Salmo 96:12, 13 ne Isaías 26:9.)

Zaquiiñebe Jesús para gúnibe ni, ne maʼ bíʼnibe laa juez para guni juzgar cani nabani ne cani maʼ guti (Hechos 10:42; 17:31). Ca binni ni gutiʼ ante gunibiaʼcaʼ Dios la? zusibani Jesús laacaʼ dxi cuidxi Dios cuenta binni ne zudiibe tiempu laacaʼ para gunibiaʼcaʼ ne gannaxhiicaʼ Jiobá. (Biindaʼ Hechos 24:15.)

Pabiáʼ tiempu zandaa dxi cuidxi Dios cuenta binni

Biblia na zandaa dxi riʼ ti mil iza. Dxi ca nga gusibani Jesús ca gueʼtuʼ ne zacaacaʼ tiempu para gunibiaʼcaʼ Dios ne guiziidicaʼ guzuubacaʼ stiidxabe (Apocalipsis 20:4, 12). Stale tu riníʼ zaca juzgar binni pur cani biʼniʼ ante gatiʼ. Peru Biblia na zaca juzgárcabe pur ca cosa ni gúnicabe gusibani si Jesús laacabe sti biaje. (Biindaʼ Romanos 6:7.)

Biblia laaca caníʼ de sti dxi gaca juzgar binni, peru zaca ndiʼ ante guzulú ti mil iza ni bizéʼtenu ca. Laani nga fin ni bisiénenu lu ca tema ni zeeda lu ca primé yaza stiʼ revista riʼ. Dxi ca nga gunitilú Dios guiráʼ binni qué iquiiñeʼ (2 Pedro 3:7). Nga runi, naquiiñeʼ ­gusihuínninu dxandíʼ nadxiinu Dios. (Biindaʼ 2 Pedro 3:9, 13.)