Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

Ca tema ni biree lu Torre stiʼ ni rapa iza 2015

Ca tema ni biree lu Torre stiʼ ni rapa iza 2015

Laaca cá padxí biree ca tema ca

CA TEMA NI BIUUNDAʼ

XCAADXI TEMA