Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

Zanda igaa ti yaga ni maʼ bigá la?

Zanda igaa ti yaga ni maʼ bigá la?

CA YAGA cedru ni rigaa lu Líbano rácacaʼ yaga ngola ni rucaa binni guidxagayaa. Peru huaxiéʼ ridxagayaa binni ora guʼyaʼ yaga olivo, purtiʼ nachucu cani ne napandu cani. Peru nadipaʼ cani dede ribani cani ti mil iza. Nabé ziuulaʼ raca xcu ni ne naguidxi ruzuhuaa cani. Neca ugácabe yaga olivo, zanda igaa ni sti biaje pa nagaʼruʼ nuu xcu ni.

Ejemplu stiʼ yaga riʼ rusietenalaʼdxiʼ ni laanu ni guníʼ Job, ti xpinni Dios ni bibani dxiqué. Biquiiñebe ejemplu stiʼ ti yaga, zándaca olivo, guniʼbe neca igá ni zanda igaa ni stiʼ biaje. Neca tiidiʼ ni tiempu gusibá la? ora guiaba nisaguié riguiche biitu ni (Job 14:7-9). Biquiiñeʼ Job ejemplu riʼ para gusihuinni runi cré zanda gusibani Dios ti binni sti biaje pa gueeda gati (Job 14:13-15).

Ora guʼyaʼ ti hombre runi dxiiñaʼ layú maʼ bigá ti yaga, racaláʼdxibe gúʼyabe igaa ni sti biaje. Zanda guininu zacaca runi sentir Jiobá, ora gúʼyabe gatiʼ ca xpínnibe o tutiica binni, racaláʼdxibe guedandá dxi gusibánibe laacaʼ sti biaje (Mateo 22:31, 32; Juan 5:28, 29; Hechos 24:15). Laanu laaca racaláʼdxinu guedandá dxi guiásacabe lade gueʼtuʼ. ¡Guizáʼ nayecheʼ zuni sentirnu ora guedandá dxi gaca ni!