TORRE STI' NI RAPA (REVISTA DE ESTUDIU) Junio de 2019

Lu revista riʼ zeeda artículo ni chigaca estudiar dede 5 de agosto hasta 1 de septiembre de 2019

Gápanu laanu para cadi guicá modo riníʼ ique binni laanu

Guizáʼ nanna Binidxabaʼ quiteʼ binni. ¿Gunáʼ nga ca trampa riquiiñebe para gucaabe laanu gudxiʼdéchenu Jiobá?

Gusábanu guiráʼ idea falsu ne guiráʼ ni rucueeza binni para cadi gunibiáʼ Dios

Zándaca riníʼ íquenu de ti modo pur familia stinu, cultura o pur ca ni bisiidicabe laanu ra scuela. ¿Ximodo zanda gusaana de gúninu ca cosa ni cadi jneza ni maʼ biaʼnu gúninu yaʼ?

Gápanu confianza Jiobá ora nuunu triste

Ora riúʼxhaatanu xizaa racananu ne guizáʼ feu modo runi sentirnu. Guidúʼyanu ximodo gucané Jiobá ca xpinni ni bibani dxiqué para gudxiilucaʼ ca guendanagana sticaʼ.

Gacanenu ca hermanu stinu gudxiilucaʼ ca guendanagana sticaʼ

Guca Lot, Job ne Noemí fiel Jiobá, peru biʼniʼ huantárcabe stale guendanagana lu xquendanabánicabe. ¿Xi rizíʼdinu de ejemplu stícabe yaʼ?

Ximodo zanda gápanu laanu de trampa stiʼ Binidxabaʼ

Maʼ bisaba pornografía stale xpinni Dios. ¿Xi zanda gúninu para cadi guiábanu lu cosa dxabaʼ riʼ yaʼ?

«Bichiácabe» ti manuscritu yooxhoʼ

Lu iza 1970 bidxélacabe ti ndaa manuscritu ni guyaʼquiʼ ndaaniʼ guidxi Ein Gedi (Israel). Ne ra biquiiñecabe ti máquina para biʼniʼ escaneárcabeni gunda «bichiácabeni». ¿Xi cá luni yaʼ?