Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

¿Ñee nannuʼ ni la?

¿Ñee nannuʼ ni la?

¿Xi caquiiñeʼ guni tuuxa dxiqué para guni viajar lu barcu?

CA DXI bibani Pablo, qué ñuu diʼ barcu para guni viajar binni. Para guni viajar tuuxa, caquiiñeʼ guinabadiidxaʼ pa nuu ti barcu ni chiné mercancía ra racalaʼdxiʼ chindá ne pa zanda chineni binni (Hech. 21:2, 3). Ne neca qué zindá barcu ca ra nuube chebe, zanda quíbabe luni, ne ra chindá barcu que guyúbibe stobi para guchiña laabe gaxha de ra nuube chindabe (Hech. 27:1-6).

Maca nuu tiempu runi viajar ca marineru que lu barcu ne qué ñápacaʼ ti hora fiju para guireecaʼ. Guyuu biaje qué ñuni viajarcaʼ purtiʼ huaxiéʼ galán nuu clima que, peru laaca guyuu biaje qué ñúnicaʼ ni purtiʼ runi crecaʼ xiixa superstición; casi ora ruuyaʼ ca marineru cuguaʼ ti cuervu ni zuhuaa lu barcu ridxi, o ruuyacaʼ pedacería stiʼ ti barcu guriá nisadóʼ. Pa cadi reciu cundubi bi la? rireecabe, purtiʼ racaneni laacabe. Nga runi, ora ridxela binni ni nuu guni viajar ti barcu para chiné laa, naquiiñeʼ chiné equipaje stiʼ ra nuu ti puertu ne cueza dede ora guiree barcu ra cheʼ.

Ti historiador láʼ Lionel Casson guníʼ: «Guizáʼ galán serviciu bidii guidxi Roma ca binni runi viajar para cadi sacaʼ guyúbicaʼ barcu lu ca muelle que. Riaana puerto ca ra riaba guiiguʼ Tíber lu nisadóʼ. Gaxha de ti guidxi láʼ Ostia la? nuu ti plaza ra nuu stale oficina. Stale de ca oficina riʼ stiʼ ca empresa de gadxé gadxé puertu ni riné mercancía cani: casi empresa de barcu ni nuu Narbona [ni riaana ndaaniʼ guidxi Francia tiempu riʼ], ca empresa ni nuu Cartago [ni riaana ndaaniʼ guidxi Túnez], [...] ne nuu xcaadxi. Ni naquiiñeʼ si guni binni ni nuu guni viajar ca nga cheʼ ra oficina ndaaniʼ guidxi ra nuu ne guinabadiidxaʼ xi sti barcu cheʼ ra racalaʼdxiʼ chindá».

Guizáʼ nagueenda rindá binni ora runi viajar lu barcu dxiqué, peru peligroso ni. Stale biaje bilaahua apóstol Pablo lu ca viaje misional ni biʼniʼ (2 Cor. 11:25).