TORRE STI' NI RAPA (REVISTA DE ESTUDIU) Septiembre de 2018

Lu revista riʼ zeeda caadxi tema ni ziuundaʼ 29 de octubre hasta 2 de diciembre de 2018.

«Pa nánnatu ca cosa riʼ ne gúnitu cani la? ziuutu nayecheʼ»

¿Xi naquiiñeʼ gúninu para cadi gusaana de gácanu humilde ne xiñee risaca ni?

Hermanu ni maʼ huaniisi, rusisaca Jiobá laatu purtiʼ nácatu leal

¿Ximodo rusihuinni ca ancianu ni maʼ huaniisi nuu cosa ni maʼ qué zanda gúnicaʼ?

Cadi gusaana de gannaxhiinu ne cuʼnu gana ca hermanu stinu

¿Xi zanda gúninu para cuʼnu gana xcaadxi lu ca dxi nagana riʼ?

Nayecheʼ nabani ca xpinni Jiobá, «Dios ni nayecheʼ»

¿Ximodo zanda guibáninu nayecheʼ neca nápanu guendanagana yaʼ?

¿Ximodo guluubiáʼ binni tiempu dxiqué?

¿Ximodo guluubiáʼ binni tiempu dxiqué?

Ti Dios ni napa stale poder ne ni riene binni

Guidúʼndanu ejemplu galán stiʼ Jiobá ora rusihuinni riene xcaadxi.

Gácanu nadóʼ ne guiénenu binni cásica runi Jiobá ni

Tema riʼ cusiene ni caadxi modo zanda gusihuínninu riénenu familia stinu ca hermanu de congregación stinu ne ca binni ni runi predicarnu.