Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

Ñee caquiiñeluʼ imaginación stiluʼ jneza la?

Ñee caquiiñeluʼ imaginación stiluʼ jneza la?

NECA biaʼ ti kilu arondaʼ si nga nanaa cerebru stiʼ binni, peru nácabe «hasta nagasi laani nga ti cosa ni jma nagana guiene binni lu universu». Ra jma gunibiaʼnu ni, jma rudiʼnu xquíxepeʼ Jiobá pur ca cosa sicarú ni bizáʼ (Salmo 139:14). Guiníʼ íquenu tobi de ca cosa ni randa runi xquendabiaaninu: laani nga imaginación.

Xii nga imaginación ca yaʼ. Ti diccionariu na laani nga capacidad napa xquendabiaaninu para guzáʼ xiixa imagen, para cuee ti idea nacubi o para guxuiʼlú ti cosa dxandíʼ o ti cosa ni cadi dxandíʼ. Ora guiníʼ íquenu significadu stini, cadi dxandíʼ rudiʼnu cuenta laani nga tobi de ca cosa ni jma riquiiñenu la? Casi pa guidúʼndanu de xiixa lugar ra qué runibiaʼnu o huayabisícabe laanu de laani, zanda guxuíʼlunu ni. Laanu nánnanu cada biaje guiníʼ íquenu xiixa ni qué zanda guidúʼyanu, ni qué zanda gunadiáganu, ni qué zanda chuuláʼdxinu, ni qué zanda chuʼ xiinu o ni qué zanda cánanu la? rucaʼnu imaginación stinu guni dxiiñaʼ.

Lu Biblia rizíʼdinu bizáʼ Dios binni cásica laa (Génesis 1:26, 27). Ñee cadi cusihuinni nga laaca napa Jiobá imaginación la? Cumu laapebe gudixhe íquebe guzaʼbe laanu né capacidad ca la? ribézabe iquiiñenu ni para guiénenu ni riuuláʼdxibe gúninu (Eclesiastés 3:11). Ximodo zanda iquiiñenu imaginación stinu para gúninu ni bizéʼtenu ca yaʼ. Ne xii nga cadi naquiiñeʼ guni imaginarnu.

ORA QUÉ RIQUIIÑEʼ BINNI IMAGINACIÓN STIʼ JNEZA

1) Pora nga cadi naquiiñeʼ guxuiʼlú binni ti cosa ne xidé nga cadi naquiiñeʼ guxuiʼlú.

Cadi malu diʼ nga guxuiʼlú binni xiixa cosa ne maʼ bihuinni racané ni binni. Eclesiastés 3:1 na nuu tiempu para guiráʼ cosa, nga racané laanu guiénenu zándaca gúninu xiixa cosa ora cadi naquiiñeʼ gúninu ni. Casi pa cadúʼndanu Biblia stúbinu o nuunu ra reunión peru gadxé ra nuu íquenu la? maʼ cuchiiñaʼ imaginación ca laanu lugar de ñacané ni. Jesús laaca bidii ti conseju ra guníʼ pabiáʼ naxoo nga guiníʼ íquenu xiixa cosa malu, casi guxuíʼlunu cayuninenu tuuxa binni xiixa cosa dxabaʼ (Mateo 5:28). Ne nuu caadxi cosa ni zándaca guxuíʼlunu, peru qué lica riuulaʼdxiʼ Dios cani. Pa guxuíʼlunu cayuninenu tuuxa cosa dxabaʼ la? zándaca despué maʼ zúninu ni. Nga runi, qué chuʼ ora guxuíʼlunu xiixa ni guxheleʼ laanu de Jiobá.

2) Guiníʼ ique tuuxa gastiʼ qué zuniná laa pa napa bidxichi.

Riquiiñeʼ binni cosa para guibani ne nuu de laacani caquiiñepeʼ gapa binni cani. Peru zándaca ziuʼnu triste ora gudiʼnu cuenta cadi jneza nga guiníʼ íquenu caquiiñenu cosa risaca para cadi guizaacanu xiixa o para chuʼnu nayecheʼ. Salomón, ti rey nuu xpiaaniʼ guníʼ: «Ca cosa risaca stiʼ ti ricu nga guidxi nadipaʼ stiʼ,  ne ruxuiʼlú laacani nga ti lindaa ni rapa laa» (Proverbios 18:11). Guníʼ ique si ni bizaaca lu beeu septiembre stiʼ iza 2009, dxi bindaahua ti nisaguié naroʼbaʼ biaʼ 80% de guidxi Manila (Filipinas). Ñee bilá ca binni ricu que la? Ti hombre ricu ni biniti stale cosa lu desastre que guníʼ: «Tobi si modo biaana guiráʼ binni bindaahua nisaguié riʼ, ca ricu ne ca pobre ngueca guendanagana nápacaʼ». Ora nápanu bueltu riníʼ íquenu gastiʼ zazaacanu ne gastiʼ zuniná laanu, peru cadi dxandíʼ diʼ ni.

3) Ora riuu binni xizaa pur xiixa ni zándaca qué ziuu dxi gaca.

Jesús guníʼ cadi chúʼpenu xizaa pur cani chiguizaacaruʼ (Mateo 6:34). Ora riuu binni xizaa pur guiráʼ cosa, nabé rucaa ni laa guiníʼ ique. Stale stipa stinu nga runítinu ora nabé riuʼnu xizaa pur xiixa guendanagana ni riníʼ íquesinu, casi chuʼnu xizaa pur xiixa ni caʼruʼ gaca o ni zándaca qué lica ziuu dxi gaca. Biblia ruzeeteʼ pa gúninu nga, zándaca guireʼnu gana ne dede gápanu depresión (Proverbios 12:25). Nga runi, galán chinándanu conseju bidii Jesús ora guníʼ cadi chuʼ xhaatanu xizaa pur cani chiguizaacaruʼ, ni jma jneza nga guyúbinu modo guni chaahuinu ca guendanagana guidxaagalunu guiráʼ dxi.

ORA RIQUIIÑEʼ BINNI IMAGINACIÓN STIʼ JNEZA

1) Guʼyaʼ chaahuinu xi zaguu laanu ra naxoo ne guixélenu de laani.

Biblia cayabi laanu guʼyaʼ chaahuinu dede ante ni zándaca guizaaca (Proverbios 22:3). Racané imaginación stinu laanu guiníʼ íquenu xi zándaca guizaaca ante quixhe íquenu gúninu xiixa. Zanda gacané imaginación stinu laanu para guiníʼ íquenu dede ante xi zándaca cueendunu pur xiixa ni racaláʼdxinu gúninu. Casi pa guni invitárcabe laanu ti reunión social, ximodo zanda gacané imaginación stinu laanu para gánnanu pa zanda chuunu yaʼ. Ora maʼ bidúʼyanu tu guiráʼ guca invitar, panda binni zié, paraa ne padxí chigaca ni, galán guinabadiidxanu: Xi zándaca guizaaca racá yaʼ. Ñee ruxuíʼluluʼ zuni sentirluʼ galán raqué purtiʼ nuuluʼ lade binni ni zinanda principiu stiʼ Biblia la? Pa gúninu ndiʼ zacané ni laanu guxuíʼlunu dede ante ximodo chigaca reunión social riʼ para guidúʼyanu pa zanda chuunu ne cadi gúninu xiixa ni guxheleʼ laanu de Dios.

2) Guni ensayarnu ndaaniʼ íquenu ximodo ñuni chaahuinu xiixa guendanagana.

Laaca racané imaginación stinu laanu gudxíʼlunu xiixa guendanagana ne guni chaahuinu ni. Bixuiʼlú guníʼ ti hermanu ni ridagulisaaneluʼ xiixa ni cuchiichi lii. Xi cá íqueluʼ gúniluʼ para gacachaahuiʼ guendanagana napaneluʼ binni ca yaʼ. Nuu stale cosa ni caquiiñeʼ  gúʼyaluʼ: Ñee qué rudiibe dxiiñaʼ para guiniʼnécabe laabe la? Pora nga jma galán guinidu de guendanagana ca yaʼ. Xi diidxaʼ guiniéʼ o ximodo guiniéʼ pue. Imaginación stinu racané ni laanu guni ensayarnu ndaaniʼ íquenu stale modo guni chaahuinu guendanagana stinu ne guidúʼyanu xii nga ni jma galán gúninu (Proverbios 15:28). Ora guiníʼ ique chaahuinu dede ante ximodo guni chaahuinu xiixa guendanagana la? zacané ni chuʼ congregación stinu tobi si. Sicaríʼ nga jma jneza iquiiñenu imaginación stinu.

3) Jma ziuuláʼdxinu gúʼndanu Biblia ne guni estudiarnu ni.

Naquiiñeʼ guidúʼndanu Biblia guiráʼ dxi. Peru cadi caquiiñeʼ si guidúʼndanu stale yaza stini. Caquiiñeʼ guiénenu xi guiráʼ cusiidiʼ ni laanu ne guyúbinu modo guiale de ndaaniʼ ladxidoʼno gúninu cani lu xquendanabáninu. Ora guidúʼndanu Biblia naquiiñeʼ gucaa ni laanu gudiʼnu xquíxepeʼ Jiobá pur guiráʼ ni runi. Ne imaginación ca nga chigacané laanu gúninu ni. Ximodo yaʼ. Ra guidúʼndanu libru Chinándanu ejemplu stiʼ cani gupa fe. Neni caadxi relatu ni racané imaginación stinu ne laaca racané cani xquendabiaaninu para guxuíʼlunu cani cazaaca lugar que ne guni sentirnu ni biʼniʼ sentir cada tobi de ca binni ni ruzeeteʼ Biblia. Laaca racané imaginación stinu laanu guidúʼyanu ca cosa nuu ra guyuucabe, gucaʼdiáganu ridxi, chuʼ xiinu xiixa, ne guni sentirnu ni biʼniʼ sentírcabe. Pa gúninu zacá zazíʼdinu stale cosa galán lu ca relatu zeeda lu Biblia, ni guníʼ íquenu maca nánnanu.

4) Gusihuínninu runi sentirnu ni cayuni sentir sti binni.

Nabé galán gúninu zacá ne nuu tu na rusihuínninu ni ora guni sentirnu yuubaʼ cadiʼdiʼ sti binni ndaaniʼ ladxidoʼno. Jiobá ne Jesús rusihuínnicaʼ runi sentircaʼ ni runi sentir sti binni ne racaláʼdxinu gúninu casi rúnicabe (Éxodo 3:7; Salmo 72:13). Ximodo zanda guni sentirnu ni runi sentir sti binni yaʼ. Ti modo jma galán gúninu ni nga iquiiñenu imaginación stinu. Neca qué huayuu dxi tiidinu ni cadiʼdiʼ tuuxa hermanu, peru zanda guinabadiidxanu: «Ximodo ñuneʼ sentir pa ñaca naa nizaacaʼ ni. Xi niquiiñeʼ». Pa iquiiñenu imaginación stinu para guicábinu cani bizéʼtenu riʼ la? jma nagueenda guiénenu sti binni. Nanna dxíchinu pa guni sentirnu ni runi sentir sti binni zacané ni laanu ora guni predicarnu, ora guidxaaganu xcaadxi binni ne zabáninu jma galán, casi naquiiñeʼ guibani ti xpinni Cristu.

5) Guxuíʼlunu ximodo zabani binni lu Guidxilayú cubi.

Biblia ruzeeteʼ ximódopeʼ nga chiguibani binni lu Guidxilayú cubi ni maʼ bidii stiidxaʼ Dios gudii laanu (Isaías 35:5-7; 65:21-25; Apocalipsis 21:3, 4). Ne ca dibuju ne ca foto sicarú zeeda lu ca publicación stinu rucuaaniʼ cani imaginación stinu. Laaca racané cani laanu guxuíʼlunu modo chiguibáninu dxi guni Jiobá guiráʼ ni maʼ bidii stiidxaʼ. Jiobá, Dios ni bizáʼ imaginación stiʼ binni, laasibe nga nánnabe pabiáʼ nadipaʼ ni. Pa iquiiñenu ni para guiníʼ íquenu guiráʼ cani maʼ bidii stiidxaʼ Dios laanu la? jmaruʼ si zuni crenu dxandíʼ zaca cani, ne zacané ni laanu cadi guchéʼnenu laabe neca tiidinu lu xiixa guendanagana.

Pur guendarannaxhii napa Jiobá binni, bidiibe laanu imaginación stinu ne racané ni laanu gúninu xhiiñabe jma jneza. Pa iquiiñenu imaginación ni bidii Dios laanu riʼ jneza la? zusihuínninu cudiʼnu xquíxepeʼ laabe pur regalu riʼ.