Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

Xi rusiidiʼ Biblia

Xi rusiidiʼ Biblia

Xii nga o tuu nga Binidxabaʼ

ÑEE NINIʼLUʼ Binidxabaʼ...

  • ... ti espíritu laa.

  • ... naca ti símbolo stiʼ ca cosa malu ni rúninu.

  • ... ni ruxuiʼlú si binni ni.

NI RUSIIDIʼ BIBLIA

Guniʼné Binidxabaʼ Jesús ne gucalaʼdxiʼ nucaa laabe nucheenebe Dios (Mateo 4:1-4). Nga runi, qué zanda diʼ gaca Binidxabaʼ ti cosa ni riníʼ ique si binni o ti símbolo si stiʼ ca cosa malu ni rúninu. Dxandíʼ nuube ne guizáʼ malu laabe.

XIRUʼ RUSIIDIʼ BIBLIA

  • Rusiidiʼ ni guca Binidxabaʼ ti ángel nachaʼhuiʼ, peru despué maʼ qué ñuu dxi niniʼbe «ni dxandíʼ» (Juan 8:44). Bisiguiibe ne bicaalube Dios.

  • Xcaadxi ángel laaca yenándacaʼ ni biʼniʼ Binidxabaʼ (Apocalipsis 12:9).

  • Rucaa Binidxabaʼ binni guiníʼ ique cadi dxandíʼ nuu (2 Corintios 4:4).

Ñee rucaa Binidxabaʼ binni guni ni na la?

NUU BINNI RUNI CRÉ ti cuentu si ndiʼ, ne nuu tu laa ridxibi chuʼ ca demonio ca lu xcuerpu. Lii yaʼ, xi riníʼ íqueluʼ.

NI RUSIIDIʼ BIBLIA

«Naaze dxiichi binidxaba idubi guidxilayú» (1 Juan 5:19). Stale cosa nga ni rucaa Binidxabaʼ binni guni, peru qué zanda diʼ chuʼbe lu xquendanabani guiráʼ binni.

XIRUʼ RUSIIDIʼ BIBLIA

  • Rusiidiʼ ni nabé rusiguii Binidxabaʼ para gucaa binni guni ni na (2 Corintios 11:14).

  • Nuu biaje zanda quite ca demonio ca ique tuuxa binni (Mateo 12:22).

  • Zacané Dios lii gudxiiluluʼ Binidxabaʼ ne guixéleluʼ de laa (Santiago 4:7).