Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

Ti libru ni guizáʼ huayacané binni

Ti libru ni guizáʼ huayacané binni

Guizáʼ maʼ gadxé Biblia de xcaadxi libru nuu, nácani libru ni jma huayaca traducir ne huareeche lu guidubi Guidxilayú. Gástiruʼ sti libru ni huayacané stale binni casi laani. Guidúʼyanu caadxi datu.

TRADUCCIÓN STINI NE PABIÁʼ HUAREECHE NI

 • Porcentaje de binni ni napa Biblia lu guidubi Guidxilayú 96.5%

 • HUAREE GUIDUBI NI O TI NDAA DE LAANI LU 3,350 IDIOMA

 • 5,000 MILLÓN de copia stiʼ Biblia huareeche. Nin sti libru qué huareeche biaʼ huareeche ni.

PARA GÁNNALUʼ JMA

GUYÉ LU SITIU JW.ORG NE ZANDA:

 • Gúʼndaluʼ Biblia lu Internet (nuu ni lu stale idioma)

 • Guni descargarluʼ Biblia

 • Guidxélaluʼ respuesta stiʼ ca pregunta zeeda lu Biblia

 • Gúʼndaluʼ artículo ni rusihuinni ximodo huachaa Biblia xquendanabani binni

 • Guni estudiarluʼ Biblia lu Internet *

 • Guinábaluʼ guʼndanécabe lii Biblia

 CA TESTIGU STIʼ JIOBÁ NE BIBLIA

CA TESTIGU STIʼ JIOBÁ RÚNIDU STIPA PUR GUNI TRADUCIRDU NE GUSAANANEDU BINNI BIBLIA

Ndiʼ nga caadxi de ca traducción ni huasaananedu binni lu ca iza huadiʼdiʼ ca:

 • American Standard Version de 1901

 • The Bible in Living English, de Byington

 • The Emphatic Diaglott

 • King James Version

 • New Testament, de Tischendorf

 • Versión Moderna de 1929

TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO

 • HUAREE GUIDUBI NI O TI NDAA DE LAANI LU JMA DE 180 IDIOMA

 • 227 MILLÓN BIAʼ HUAYACA IMPRIMIR TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO DEDE LU IZA 1950

^ párrafo 13 Nagasi nuu ni lu idioma inglés ne portugués. Despué zareeni lu xcaadxi idioma.