Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Xi riníʼ íqueluʼ de Biblia

Xi riníʼ íqueluʼ de Biblia

Ñee rábiluʼ...

  • ... binni bicaa ni la?

  • ... cuentu si zeeda luni la?

  • ... Stiidxaʼ Dios ni la?

 XINÁ BIBLIA

«Irá Xquiʼchi Dios, Espíritu Santu uníʼ xi icá [luni].» (2 Timoteo 3:16, Stiidxa Dios Didxazá.)

XIMODO ZACANÉ NGA LAANU

Rusiéneni ca cosa jma risaca ni racaláʼdxinu gánnanu (Proverbios 2:1-5).

Rudiini conseju ni gacané laanu guiráʼ ora (Salmo 119:105).

Racaneni laanu guicálunu ni chigudii Dios laanu (Romanos 15:4).

 ÑEE ZANDA GUNI CRENU NI NA BIBLIA LA?

Zanda pue, nuu chonna razón:

  • Qué liica rirenda ni. Biaʼ cuarenta hombre bicaa Biblia ne bindaa biaʼ ti mil xhoopaʼ gayuaa iza para gucuá ni. Neca stale de laacabe qué ñunibiáʼsaacabe, qué liica rirenda cani cusiene Biblia ne guidubi naca libru riʼ caniʼni de ti tema si.

  • Qué nusiguii cani bicaa ni. Stale hombre ni rucaa historia qué rinacaʼ gucaacaʼ ra biniti xquídxicaʼ. Peru cani bicaa Biblia bicaacaʼ ra bicheecaʼ ne ra bichee xquídxicaʼ (2 Crónicas 36:15, 16; Salmo 51:1-4).

  • Guca ni guníʼ ca profeta. Jma de gadxe gayuaa iza ante gale Mesías, Biblia maca bizeeteʼ zálebe Belén, ti guidxihuiiniʼ ni nuu lade ca guidxi stiʼ Judá (Miqueas 5:2). Yanna, paraa gule Jesús yaʼ. Gúlebe ndaanipeʼ guidxi que (Mateo 2:1-6).

    Ne laaca maʼ guca ni na stale de ca diidxaʼ riguixhená zeeda lu Biblia. Ñee cadi dxandíʼ ngapeʼ nga ni ribeza binni de Stiidxaʼ Dios la? (2 Pedro 1:21.)

 GUNÍʼ IQUE

Ximodo zanda gacané Stiidxaʼ Dios naa.

Biblia cacabi ni gunabadiidxanu ca lu ISAÍAS 48:17, 18 ne 2 TIMOTEO 3:16, 17.