Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 NDAA 19

Tuu nga cani zeeda gaca «mozo ni nuu xpiaani ne ni runi jneza»

Tuu nga cani zeeda gaca «mozo ni nuu xpiaani ne ni runi jneza»

Guiradu ribeendudu ni galán ora rusiidicabe laadu de Dios

Dxi mayaca gatiʼ Jesús guleechube Pedru, Santiagu, Juan ne Andrés para güínebe laacaʼ diidxaʼ stubisícabe. Nabé risaca ni gunabadiidxabe ora guniʼbe de seña ni zahuinni dxi maʼ nuube lade binni lu ca últimu dxi. Laabe gunabadiidxabe: «Uná nga mozo ni zanda gusaana xpixuaana laa guʼya irá xpinni ne gudii ni iquiiñe cabe yaʼ» (Mateo 24:3, 45; Marcos 13:3, 4). Ora guníʼ Jesús ca diidxaʼ riʼ cusihuinni laa nga xpixuaanaʼ ca xpinni ne guníʼ zuyubi ti mozo ni gudii laacaʼ guiráʼ ni guiquiiñecaʼ para guiziidicaʼ de Dios lu ca últimu dxi riʼ. Tuu nga zeeda gaca mozo riʼ yaʼ.

Ti grupuhuiiniʼ de xpinni Jesús ni bibí pur espíritu santu laacabe. «Mozo» ca nga Grupu ni Zaniruʼ stiʼ ca testigu stiʼ Jiobá. Laacabe nga rusiidicabe ca xpinni Cristu órapeʼ caquiiñeʼ gánnacaʼ xiixa de Jiobá. Ne riquiiñedu gusiidicabe laadu ni caquiiñeʼ gánnadu, zacá nga casi ora nuyaanacabe laadu «biaʼ nexhe» guidoʼdo ne «xhiora ni» (Lucas 12:42).

Ruuyaʼ mozo riʼ gaca dxiiñaʼ ndaaniʼ xquidxi Dios (1 Timoteo 3:15). Jesús bisaanané mozo riʼ ti dxiiñaʼ nabé risaca, gúʼyacabe ximodo gaca dxiiñaʼ ndaaniʼ xquidxi Jiobá ni nuu lu Guidxilayú, ne para ganda gúnicabe ni naquiiñeʼ gápacabe guiráʼ ni nápabe lu Guidxilayú, gúʼyacabe ximodo guireeche diidxaʼ ne riquiiñecabe ca neza binni ridagulisaa para gusiidicabe laadu. Yanna, ximodo runi «mozo ni nuu xpiaani ne ni runi jneza» para gusiidiʼ laadu de Dios órapeʼ caquiiñedu ni yaʼ. Rudiicabe laadu libru ne revista ni chigucheechenedu diidxaʼ ne rusiidicabe laadu lu ca guendaridagulisaa ni rápadu guiráʼ semana ne lu ca guendaridagulisaa roʼ.

«Mozo» riʼ rúnibe ni jneza purtiʼ rinándabe cani zeeda lu Biblia ne rúnibe dxiiñaʼ ni bisaananécabe laabe de gucheechebe diidxaʼ. Laaca nuu xpiaanibe purtiʼ jneza modo riquiiñebe ca cosa ni napa Cristu lu Guidxilayú riʼ (Hechos 10:42). Caguu Jiobá ndaayaʼ dxiiñaʼ ni cayuni mozo ca purtiʼ cadale ca Testigu ne cayacanebe laa para gudii ni iquiiñeʼ guiráʼ xixé xpinni Cristu ti ganda guiziidicaʼ de laabe (Isaías 60:22; 65:13).

  • Tu gulí Jesús para gudii guiráʼ ni iquiiñeʼ ca discípulo stiʼ ti ganda guiziidicaʼ de Dios.

  • Xiñee zanda guininu nuu xpiaaniʼ «mozo» riʼ ne runi ni jneza.