Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 LECCIÓN 6

Bisiene chaahuiʼ ca textu stiʼ Biblia

Bisiene chaahuiʼ ca textu stiʼ Biblia

Juan 10:33-36

RESUMEN: Cadi gúʼndasiouʼ ti textu zeeda lu Biblia ne nagueendaca tiidiluʼ lu sti puntu. Biiyaʼ guiene ca binni cucaadiaga lii xiñee caquiiñeluʼ textu ca ne idea ni racaláʼdxiluʼ gusiidiluʼ laacaʼ.

XIMODO GÚNILUʼ NI

  • Bisihuinni gunáʼ nga ca diidxaʼ clave. Despué de gúʼndaluʼ ti textu zeeda lu Biblia, biʼniʼ resaltar ca diidxaʼ ni jma cusihuinni xii nga ni racaláʼdxiluʼ gusiidiluʼ. Zanda gúniluʼ ni ora guni repetirluʼ ca diidxaʼ clave o guinabadiidxaluʼ cani cucaadiaga lii xiixa ni gacané laacaʼ gánnacaʼ gunáʼ nga ca diidxaʼ ca.

  • Biʼniʼ enfatizar puntu stini. Pa bidiiluʼ ti razón para gúʼndaluʼ ti textu zeeda lu Biblia, naquiiñeʼ gusiéneluʼ ximodo racané ca diidxaʼ clave stiʼ textu ca razón ni bidiiluʼ.

  • Bidii ti explicación ni cadi nagana. Cadi guzeeteluʼ ca detalle ni qué zacané para gusiéneluʼ ti puntu principal. Biiyaʼ pabiáʼ información caquiiñeluʼ ti gaca explicación stiluʼ claru sin guiaandaʼ lii xi maʼ nanna cani cucaadiaga lii.