Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 LECCIÓN 4

Introducción galán para ca textu stiʼ Biblia

Introducción galán para ca textu stiʼ Biblia

Mateo 22:41-45

RESUMEN: Biʼniʼ preparar xquendabiaaniʼ ca binni cucaadiaga lii ante gúʼndaluʼ ti textu zeeda lu Biblia.

XIMODO GÚNILUʼ NI

  • Guníʼ ique xiñee chiguundaluʼ ti textu. Ante gúʼndaluʼ ni, guníʼ xiixa ni gacané cani cucaadiaga lii gúʼyacaʼ xi idea nga nuuluʼ gusihuínniluʼ dxandíʼ risaca.

  • Bisihuinni napa Biblia autoridad. Ora guiníʼneluʼ binni ni runi cré Dios, bisihuinni Biblia nga «Stiidxaʼ Dios», zacá zudii binni cuenta de Dios nga zeeda guiráʼ ni rusiidiʼ ni.

  • Bicuaaniʼ interés stiʼ cani cucaadiaga lii pur ti textu zeeda lu Biblia. Biʼniʼ ti pregunta ni guicabi textu ca, bizeeteʼ ti guendanagana ni zanda guni chaahuiʼ textu ca o guníʼ ti principiu zeeda lu Biblia ni cusiidiʼ relatu ca.