Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 LECCIÓN 17

Biquiiñeʼ diidxaʼ ni cadi nagana

Biquiiñeʼ diidxaʼ ni cadi nagana

1 Corintios 14:9

RESUMEN: Gucané ca binni cucaadiaga lii guiénecaʼ ni cayábiluʼ laacaʼ.

XIMODO GÚNILUʼ NI

  • Biʼniʼ estudiar chaahuiʼ información stiluʼ. Naquiiñeʼ guiene chaahuiluʼ tema stiluʼ ti cadi gaca nagana para lii gusiéneluʼ ni ne ganda gúniluʼ ni né ca diidxaʼ si stiluʼ.

  • Biquiiñeʼ frase nachucu ne diidxaʼ ni cadi nagana. Neca gastiʼ naca iquiiñeluʼ frase ziuulaʼ, jma galán iquiiñeluʼ frase nachucu para gusiéneluʼ ti puntu principal.

  • Bisiene ca diidxaʼ ni huaxiéʼ runibiáʼ binni. Cadi tan iquiiñeluʼ cani ne pa chiguzeeteluʼ ti diidxaʼ nagana, chiguiniʼluʼ de ti binni ruzeeteʼ Biblia, ti medida o costumbre ni guyuu dxiqué, peru huaxiéʼ runibiáʼ binni ni la?, bisiene ni.