Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 LECCIÓN 14

Bisihuinni ca puntu principal

Bisihuinni ca puntu principal

Hebreos 8:1

RESUMEN: Gucané ca binni cucaadiaga lii chinándacaʼ discursu stiluʼ ne bisihuinni ximodo racané ca puntu principal ca para guiénecabe tema stiluʼ ne xi racaláʼdxiluʼ gusiidiluʼ.

XIMODO GÚNILUʼ NI

  • Biiyaʼ xi racaláʼdxiluʼ. Guníʼ ique xi racaláʼdxiluʼ né discursu stiluʼ: guiniʼluʼ de xiixa ni guca, guni convencerluʼ o cuʼluʼ gana cani cucaadiaga lii, ne cadi guiaandaʼ cani lii ora maʼ cayaca prepararluʼ. Biiyaʼ gacané guiráʼ ca puntu principal ca lii para ganda gúniluʼ ni racaláʼdxiluʼ.

  • Bisihuinni tema napa discursu stiluʼ. Ora maʼ cutiidiluʼ discursu stiluʼ, gatigá bizeeteʼ tema stini ra guni repetirluʼ ca diidxaʼ clave stini ne ora iquiiñeluʼ sinónimu.

  • Bisiene ca puntu risaca stini, peru guca claru ne cadi guʼnuʼ ni nagana. Gulí ca puntu si ni zanda gusiéneluʼ biaʼ tiempu nexheʼ gúniluʼ ni ne biquiiñeʼ cani cusiene si de tema ca. Cadi guyúbiluʼ stale puntu risaca ti ganda gusiéneluʼ cani. Biʼniʼ ti pausa ora maʼ caniʼluʼ de laacaʼ ni ne cadi nagueendaca tiidiluʼ lu sti puntu.