Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

¿Xiñee cudii Dios lugar chuʼ guendananá?

¿Xiñee cudii Dios lugar chuʼ guendananá?

Stale binni rinabadiidxaʼ xiñee nabé nuu guendananá ne nanaláʼdxisaa binni lu Guidxilayú riʼ. Ndaaniʼ Biblia zadxélanu razón ca ne rudii ni esperanza laanu.