Ca diidxaʼ sicarú ni zeeda de Dios

Xii nga ca diidxaʼ sicarú ni zeeda de Dios. Xiiñee naquiiñeʼ guni crenu cani. Folletu riʼ cacabi cani jma rinabadidixaʼ binni de Biblia.

Ximodo cueenduluʼ ni galán ra gúʼndaluʼ folletu riʼ

Folletu riʼ zacaneni lii guiziidiluʼ gúʼndaluʼ Biblia, Stiidxaʼ Dios. Biiyaʼ ximodo zanda gudxélaluʼ textu zeeda luni lu Biblia stiluʼ.

LESSON 1

Xi diidxaʼ sicarú nuu para laanu.

Biziidiʼ xii nga ca diidxaʼ sicarú ni zeeda de Dios, xiñee caquiiñeʼ gánnanu cani, ne xiñee naquiiñeʼ gúninu.

LESSON 2

Tuu nga Dios

Ñee napa Dios ti lá ne rizaalaʼdxiʼ laanu la?

LESSON 3

Ñee dxandíʼ de Dios zeeda ca diidxaʼ sicarú ni cá lu Biblia la?

Xiñee zanda guni crenu dxandíʼ cani rusiidiʼ Biblia.

LESSON 4

Tuu nga Jesucristu

Biiyaʼ xiñee guti Jesús, xiñee caquiiñeʼ chuʼ tu quixe pur laanu, ne xi cayuni Jesús yanna.

LESSON 5

Xi naguixhe ique Dios guni lu Guidxilayú

Biblia cusiene xi para bizáʼ Dios Guidxilayú, padxí guiree guiráʼ cani cayuniná binni ne xi chigaca Guidxilayú riʼ ne cani nabani luni.

LESSON 6

Ñee zadxiña dxi guiasa gueʼtuʼ la?

Ximodo nuu ca gueʼtuʼ ca. Ñee zadúʼyanu ca binni nadxii ni maʼ guti sti biaje la?

LESSON 7

Xii nga Reinu stiʼ Dios

Tuu nga chigaca Rey lu Reinu stiʼ Dios, ne xi chiguni Reinu stiʼ Dios.

LESSON 8

Xiñee cudii Dios lugar chuʼ guendaquéiquiiñeʼ ne guendananá

Ximodo bizulú guendaquéiquiiñeʼ, ne xiñee rudii Dios lugar chuʼ guendananá. Ñee ziuu dxi guiree guiráʼ guendananá la?

LESSON 9

Ximodo zanda guibani binni nayecheʼ né binnilidxi

Jiobá, ti Dios nayecheʼ, racalaʼdxiʼ guibani ca familia ca nayecheʼ. Biiyaʼ xi conseju cudii Biblia cani maʼ bichaganáʼ, cani napa xiiiñiʼ, ne xiiñiʼ binni.

LESSON 10

Ximodo zanda ganna binni gunáʼ nga religión ni rusiidiʼ ni dxandíʼ

Ti religion si nga nuu ni rusiidiʼ ni dxandíʼ. Biiyaʼ gaayuʼ cosa ni rusihuinni tuu nga cani nuu lu religión ni rusiidiʼ ni dxandíʼ.

LESSON 11

Ximodo racané ca ley stiʼ Dios laanu

Jesús bisiene xiñee caquiiñenu tu gusiidiʼ laanu ne xiñee gunáʼ nga guiropaʼ mandamientu jma risaca.

LESSON 12

Ximodo zanda guidxíñanu Dios

Biiyaʼ pa rucaadiaga Dios guiráʼ oración runi binni, ximodo naquiiñeʼ guni orarnu xi xiruʼ naquiiñeʼ gúninu para chuʼnuʼ gaxha de Dios.

LESSON 13

Xi rusiidiʼ Biblia zazaaca religión

Ñee ziuu dxi chuʼ guiráʼ binni tobi si ne guni adorarcaʼ tobi lucha Dios ni dxandíʼ la?

LESSON 14

Xiñee nexheʼ chaahuiʼ dxiiñaʼ runi ca xpinni Dios

Biblia cusiene laanu xiñee ne ximodo nexheʼ chaahuiʼ dxiiñaʼ ni runi cani dxandíʼ xpinni Cristu.

LESSON 15

Xiñee cadi naquiiñeʼ gusaana de gúʼndaluʼ Biblia

Ximodo zanda gacaneluʼ xcaadxi binni. Xi zanda cueenduluʼ pa chuʼluʼ gaxha de Dios