Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

Xheelaʼ Lot biiyadxí atrá

Xheelaʼ Lot biiyadxí atrá

 Historia 15

Xheelaʼ Lot biiyadxí atrá

LOT ne binnilidxi gulézacaʼ ne Abraham ndaaniʼ guidxi Canaán. Ti dxi Abraham gúdxibe Lot: Layú riʼ cadi naroʼbaʼ diʼ ni para ca maniʼ stinu, xiñee qué guixálenu. Pa cheluʼ ladu riʼ la? naa ziaa sti ladu ca.

Biiyadxí Lot layú que ne biiyabe nabé sicarú ti ladu guidxi que, napa nisa ne stale guixi gaʼ para ca maniʼ stiʼ. Nácani ti Layú nuu gaxha de guiiguʼ Jordán. Pur nga Lot yendezané ca binnilidxi raqué ne ca maniʼ stiʼ, ne bicuicaʼ lídxicaʼ ndaaniʼ guidxi Sodoma.

Ca binni de Sodoma la? nabé qué iquiiñecaʼ; ndiʼ bichiichini Lot purtiʼ laabe nacháʼhuibe. Dios laaca bidxiichi, ngue runi biseendabe chupa ángel chitidxi Lot de que chigunitilube Sodoma ne sti guidxi nuu gaxha de laani Gomorra purtiʼ nabé qué iquiiñecaʼ.

Ca ángel que gúdxicaʼ Lot: ¡Gucapurá! ¡Gucuaa xheelaluʼ ne guiropaʼ xiiñidxaapaluʼ ne biree de raríʼ! Lot ne binnilidxi candaacaʼ, ngue runi ca ángel que gudápicaʼ náʼcabe ne gulee laacabe de ndaaniʼ guidxi que. Óraque tobi de ca ángel que guníʼ: ¡Laguxooñeʼ pur xquendanabánitu! Cadi gudxiguetalutu. Laguxooñeʼ ra nuu ca dani ca, ti cadi gátitu.

Lot ne ca xiiñidxaapaʼ bizuubacaʼ diidxaʼ ne bixooñecaʼ de Sodoma. Qué nibeezadxicaʼ nin ti ratuhuiiniʼ ne qué ñuuyadxicaʼ atrá. Peru xheelaʼ Lot qué nuzuubaʼ diidxaʼ. Bixelehuiiniʼ sícabe de Sodoma la? bizuhuaabe ne bidxiguetalube. Óraque xheelaʼ Lot guca ti pilar de zidi. Zanda guuyuʼ laabe lu yaza riʼ.

Historia riʼ la? rusiidiʼ ni laanu xiixa: de que Dios rulá binni ni ruzuubaʼ stiidxabe, peru cani qué ruzuubaʼ stiidxabe la? runíticaʼ guendanabani.

Génesis 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Lucas 17:28-32; 2 Pedro 2:6-8.