Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

Ca biʼchiʼ José nanaláʼdxicaʼ laabe

Ca biʼchiʼ José nanaláʼdxicaʼ laabe

 Historia 21

Ca biʼchiʼ José nanaláʼdxicaʼ laabe

¡BIIYAʼ pabiáʼ triste nuu hombrehuiiniʼ ca! José nga. Casi bitoo ca bíʼchibe laabe lu ca hombre cheʼ Egipto ca. Racá zúnicabe laabe esclavu. Xiñee biʼniʼ ca bíʼchibe laabe guendaquéiquiiñeʼ riʼ pue. Purtiʼ nápacabe envidia laabe.

Jacob bixhózecabe la? nadxiibe stálepeʼ José. Bisihuínnibeni ra gudíbabe ti lari ziuulaʼ ne sicarú stiʼ. Ora biiyaʼ ca chii bíʼchibe huaniisi pabiáʼ nadxiibe José la? bizulúcabe bidxiichinécabe José ne guca nanaláʼdxicabe laa. Peru nuuruʼ xi pur guca nanaláʼdxicabe laabe.

José gupa chupa bacaandaʼ. Lu guiropaʼ bacaandaʼ que la? ca bíʼchibe nusaba íquecaʼ nezalube. Ora guniʼné José laacabe bacaandaʼ stiʼ la? jmaruʼ si guca nanaláʼdxicabe laabe.

Ti dxi ora ca bíʼchibe jma huaniisi zigápacaʼ dendxuʼ stiʼ bixhózecabe la? Jacob gudxi laabe chiguuyabe ximodo nuu ca bíʼchibe. Casi biiyacaʼ ziguidxíñabe la? caadxi de laacabe na: ¡Guutinu laabe! Peru Rubén, ni huaniisi que na: ¡Coʼ, cadi gúnitu nga! Ni bíʼnicabe nga, guluucabe laabe ndaaniʼ ti bizé nabidxi. Óraque guníʼ stiidxacabe xi guninécabe bíʼchicabe José.

Laga caníʼcabe la? zidiʼdiʼ caadxi ismaelita. Óraque Judá gudxi ca biʼchiʼ: Gutoono laabe lu ca ismaelita riʼ. Ne ngue bíʼnicabe, ¡Bitoocabe José pur gande moneda de plata! ¡Guizáʼ malu nga ni bíʼnicabe ca!

Xi gábicabe bixhózecabe yanna yaʼ. Biiticabe ti chiva ne bigádxecabe xhábabe que de rini stime, ne yenécabe ni ra nuu bixhózecabe Jacob ne gúdxicabe laa: Bidxéladu ndiʼ, biiyaʼ pa cadi xhaba José ni.

Biiyaʼ si Jacob de que xhábabe ni la? bicaabe ti ridxi: Zándaca ti maniʼ duxhuʼ nga biiti José. Ne ngapeʼ nga nuucaʼ biʼchiʼ José guiníʼ ique bixhózecaʼ. Jacob guizáʼ triste riuu, ne ruunabe stale dxi. Peru José qué ñátidiʼ, guidúʼyanu xi gúcabe ra zinécabe laabe.

Génesis 37:1-35.